Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

LVK organiserer 175 kommuner som alle er vertskommuner for store vannkraftanlegg. LVKs formål er å bistå medlemskommunene i alle spørsmål knyttet til vannkraftproduksjon, herunder naturfaglige, økonomiske, juridiske og politiske spørsmål. I NVEs forslag 1.april 2019 til Nasjonal ramme for...Read more

LVK har avgitt høringsuttalesle til Olje- og energidepartementets høringsnotat om ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

...Read more

Nærings- og fiskerideaprtementet (NFD) har sendt på høring NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - Næringslivets tilgang til kapital (Kapitaltilgangsutvalget), med høringsfrsit 2. juli 2018.

Industrikommunene, Landssamanslutnigna av Vasskraftkommunar (LVK) og Nettverk av...Read more

Bokrygger

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår fundamentale endringer i organiseringen av vannforvaltningen, som fjerner dagens lokaldemokratiske forankring og overfører de oppgaver som i dag tilligger fylkeskommunene til staten. Forslaget strider mot de planrettslige...Read more

Produksjonslinjer

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og...Read more

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Forslaget om fattet eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og hvilke fradrag kraftverkseiern kan gjøre ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Høringsfristen er 25. juli...Read more

LVK har sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Forslaget ble fremmet 8. desember 2016, med høringsfrist til 8. mars 2017. LVK oppfordrer kommunene...Read more

LVK har sendt inn høringsuttalelse til forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse om endringer i vannressursloven. LVKs uttalelse gjelder departementets forslag til endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil  1MW installert effekt.

...Read more

LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan...Read more

Sider