Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

Produksjonslinjer

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og...Read more

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Forslaget om fattet eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og hvilke fradrag kraftverkseiern kan gjøre ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Høringsfristen er 25. juli...Read more

LVK har sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Forslaget ble fremmet 8. desember 2016, med høringsfrist til 8. mars 2017. LVK oppfordrer kommunene...Read more

LVK har sendt inn høringsuttalelse til forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse om endringer i vannressursloven. LVKs uttalelse gjelder departementets forslag til endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil  1MW installert effekt.

...Read more

LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan...Read more

LVK har utarbeidet høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om endring av rentesats for tilbakebetaling av eiendomsskatt, som er...Read more

Fronten på Oslo tingrett

LVK har sendt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en tvisteløsningsmekanisme mellom kommune...Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse til Olje- og energiderpartementes høringsbrev 9. november om forslag til endringer av lov 14. desember 1917 om erverv av vannfall mv.  med frist 9. februar 2016. Her er...Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om ny skatteforvaltningslov. I høringsuttalelsen går LVK imot forslaget om å begrense kommunenes søksmålsadgang for eiendomsskattetaksering av kraftanlegg.Read more

Sider