Hjem LVK Om LVK Vedtekter

Vedtekter

LVKs vedtekter vedtas av Landsmøtet.

Vedtektene ble sist revidert på landsmøtet i Tromsø 24. august 2017. Vedtektene suppleres av et arbeidsprogram for prioriterte oppgaver.

Vedtektene i pdf-fil kan du laste ned her 

§1. Navn, medlemskap

Organisasjonens navn er Landssaman­slutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde, omsøkte eller konsederte kraftverk på minst 30 GWh, eller som berøres av reguleringsanlegg, magasin, utbygde, overførte eller regulerte vassdrag til eller fra kraftverk som nevnt.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Kommuner som har overveiende eier­interesser i kraftverk kan ikke være medlem av LVK.

Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juli før det år medlemskapet opphører.

§ 2. Formål

LVK har som formål å ivareta medlems­kommunenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommune­økonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftan­legg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen står sentralt i arbeidet.  LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde.

LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom, med mindre de berørte kommuner ønsker det.

LVK er partipolitisk nøytral.

Arbeidet skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har vedtatt.

§ 3. Organisatorisk oppbygging

LVK har følgende organisatoriske oppbygging:

1.           Landsmøte
2.           Landsstyre
3.           Arbeidsutvalg
4.           Valgkomite
LVK kan også opprette underutvalg for særskilte temaer. Underutvalgene ligger organisa­torisk under landsstyre.

§ 4. Landsmøte

Landsmøtet er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert annet år, og alle medlems­kommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter. Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for de to forutgående og fastsetter budsjett for de to kommende år.

Landsmøtet velger LVKs faste landsstyremedlemmer, et personlig varamedlem for hvert landsstyremedlem og leder, etter forslag fra valgkomiteen, jf § 8.

Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder velges for to år.

Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder kan gjenvelges for inntil fire perioder i samme funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.

Landsmøtet velger en valgkomite på fem medlemmer, begge kjønn skal være representert. Landsmøtet velger også valgkomiteens leder og nestleder. Minst tre av medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av landsstyret.

Valgkomiteen velges for to år.

Innkalling til landsmøtet utsendes minst tre måneder i forveien. Saksdokumenter utsendes minst en måned i forveien.

Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for organisasjonens daglige virksomhet.

Landsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og utsendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til landsmøtet.

Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én stemme, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.

Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemskommunene krever det.

§ 5. Fylkesmøter/Regionmøter

I det året det ikke er landsmøte, skal det holdes fylkesmøte eller et felles møte for medlems­kommunene i flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møte er å gi høve til nødvendig og gjensidig informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og LVK-kom­munene. Landsstyremedlemmet i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til fylkesmøte i samråd med sekretariatet. Ekstraordinære fylkesmøter eller regionmøter holdes ved behov.

I det året det er landsmøte, skal det avholdes fylkesmøte som innstiller til valgkomiteen på medlemmer til landsstyret.

§ 6. Landsstyre

Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide års­melding om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan besluttes nedsatt underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker.

Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og konsultasjonsvirksomhet.

Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest to uker i forveien.

Landsstyret består av én representant med personlig vararepresentant fra hvert fylke, samt leder. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer.  

Landsstyremøtene ledes av LVKs leder. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Dersom LVKs valgte leder fratrer i funksjons­tiden, velger landsstyret nytt medlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og eventuelt nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.

Leder valgt av landsmøtet er arbeidsutvalgets leder. Landsstyret velger resten av arbeidsutvalget blant sine medlemmer, til sammen tre personer hvorav en velges som landsstyrets nestleder. Arbeidsutvalget skal bestå av en representant fra hver av følgende landsdeler: Nordafjelske (Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark),
Østafjelske (Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) og
Vestafjelske (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Arbeidsutvalget velges for to år.

Om valg av landsstyremedlemmer og personlige varamedlemmer

Valg av landsstyremedlem med personlig varare­presentant foretas av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen, jf § 4 annet ledd.

Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i LVK-kommune.

Senest tre måneder før landsmøtet skal det avholdes fylkesmøte i hvert fylke hvor det innstilles på fire kandidater til landsstyret fra fylket. Blant de fire kandidatene skal begge kjønn være representert, og kandidatene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde. Fylkesmøtet kan velge om kandidatene skal innstilles i prioritert rekkefølge.

Det er sittende landsstyrerepresentant i hvert fylke som har ansvar for å forberede og innkalle til fylkesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på fylkesmøtet.

Resultatet fra fylkesmøtene skal sendes valgkomiteen straks det er klart. Valgkomiteen skal blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for landsmøtet. Både faste medlemmer og varamedlemmer som innstilles skal velges blant de kandidatene som er innstilt av fylkesmøtene. Dersom et fylke ikke har innstilt kandidater i henhold til tredje avsnitt ovenfor, kan valgkomiteen foreslå andre kandidater fra det aktuelle fylket.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Landsmøtet kan fravike innstillingene, og velge andre kandidater til landsstyret enn de som er innstilt av fylkene og valgkomiteen.

Sittende landsstyremedlem som vil frasi seg gjenvalg, bør gi beskjed om dette senest fire måneder før landsmøtet.

Om nyvalg av landsstyremedlemmer og personlige varamedlemmer

Dersom et sittende landsstyremedlem/varamedlem trer ut av landsstyret, skal det så snart som mulig avholdes fylkesmøte i fylket. Fylkesmøtet skal ved nyvalget så langt det lar seg gjøre tilstrebe å ivareta balanse til kjønn og parti i landsstyret.

Det er sittende landsstyrerepresentant i fylket som har ansvar for å forberede og innkalle til fylkesmøte. Medlemskommunene skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adgang for medlemskommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt, som kan avgi kommunens stemme på fylkesmøtet.

Resultatet fra fylkesmøtet skal sendes sekretariatet og landsstyret straks det er klart.

§ 7. Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget, bestående av fire medlemmer, jf § 6, har ansvaret for landsstyrets dagsorden. For øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret.

§ 8. Valgkomite

Valgkomiteen har som oppgave:
·Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder, jf § 4, annet ledd
·Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmer med personlig vara,
jf § 4, annet ledd
·Etter valget – å fremme forslag for landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg,
jf § 6, åttende ledd

Valgkomiteens innstilling på leder og landsstyre skal sammen med landsstyrets innstilling på valgkomite sendes ut til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter minst en måned før landsmøtet, jf § 4, syvende ledd.

Valgkomiteen består av fem medlemmer, jf § 4, femte ledd. Landsstyret fremmer forslag på valgkomite, herunder leder og nestleder i valgkomiteen jf § 4, femte ledd. Ved valg av valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene bør komme fra henholdsvis det nordafjelske, østafjelske og vestafjelske.

§ 9. Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen og deltar på møtene. Sekretariatet utøver også sekretariatsfunksjonene for underutvalgene.

Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og saksarkiv.

Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs organer.

§ 10. Rådgivning til medlemskommunene

Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik rådgivning er for det enkelte medlem begrenset til to timers arbeid årlig. I prinsipielle saker kan kommunene søke om partshjelp fra LVK.

§ 11. Kontingent

LVKs utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

Kontingentens størrelse fastsettes av lands­møtet.

§ 12. Egenkapitalreserve

LVK ønsker å ha en robust egenkapitalreserve for å møte uforutsette utgifter knyttet til viktige politiske saker og andre prinsipielle spørsmål som er av stor betydning for organisasjonen og dens medlemmer. Landsmøtet tar stilling til hvilke reserver som til enhver tid anses hensiktsmessig, og hvilke aktiviteter egen­kapitalen skal brukes til. Landsstyret treffer nærmere vedtak mellom landsmøtene der dette er nødvendig.

§ 13. Årsmelding

Arbeidsutvalget fremlegger forslag til års­melding på landsstyremøte. Årsmeldingen skal bl.a. inneholde kort referat av de saker LVK har arbeidet med i foregående år.

Årsmelding sendes medlemskommunene hvert år innen utgangen av juni.

I de år hvor det holdes landsmøte, sendes årsmeldingen til medlemskommunene samtidig med innkalling til landsmøtet. Her kan vises til allerede utsendte årsmelding for foregående år.

På samme måte forholdes med regnskapet.

Budsjett fremlegges for første og annet kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 14. Revisjon

Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 15. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

§ 16. Overgangsbestemmelse

Som følge av at landsmøtet i Tromsø 2017 vedtok å endre tidspunkt for landsmøte fra oddetallsår til partallsår, er det også vedtatt overgangsbestemmelser som skal gjelde frem til landsmøte i 2020:

Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 4, tredje ledd
Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, kan sitte maks i 11 år, jf § 4, fjerde ledd
Valgkomiteens medlemmer valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 4, sjette ledd
Arbeidsutvalget velges for tre år, jf § 6, åttende ledd
Regionmøter skal avholdes i 2018 og deretter i 2021, jf § 5, første ledd

Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å gjelde frem til landsmøte i 2020, og skal deretter fjernes fra vedtektene.