Home Ligningsloven

Ligningsloven

 

Lov om ligningsforvaltning av 13. juni 1980 nr. 34 (ligningsloven) gjelder for saksbehandlingen i skattesaker. Lovens bestemmelser gjelder som spesialregler foran de alminnelige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.

Ligningsloven § 1-1 bestemmer at loven i utgangspunktet ikke kommer til anvendelse på eiendomsskatt. I enkelte tilfeller er det likevel slik at det er bestemt at enkelte bestemmelser i ligningsloven skal komme til anvendelse også i eiendomsskattesaker. Ett eksempel på dette er skatteyters klageadgang om takseringsvedtaket av kraftanlegg som er hjemlet i ligningsloven § 9-4, jf. esktl. § 19 andre ledd.