Hjem Node
LVK-nytt

Stortingsmedlemmer fra AP har fremsatt representantforslag om å utsette ikrafttredelsen av nye eiendomsskatteregler til 2020. Videre foreslås det en lovpresisiering hvor det klart fremgår at det...

LVK-nytt

Energi- og miljøkomiteens flertall går i Innst. 180 S (2017-2018) inn for å endre kravet om funksjonelt skille for mindre nettselskaper. En enstemmig komite ønsker også å få utredet lik nettleie i...

NOU 2018:5
LVK-nytt

Kapitaltilgangsutvalget leverte 1. mars 2018 sin utredning. Ekspertutvalget fremhever at eiendomsskatten er et godt skattegrunnlag som bør videreføres i det norske skattesystemet. Utvalget uttaler...

Per Andreas Bjørge, Foto Tom Henning Bratlie
LVK-nytt

Partner i Lund & Co, tidligere konkurransedirektør i ESA Per Andreas Bjørgan mener det er uheldig å gjøre dyptgripende endringer av offentlig sektor på grunn av svært teoretisk forståelse av...

Geit på beite
LVK-nytt

Lund & Co DA har lang erfaring med bistand til bønder og småbrukere, og har inngått samarbeid med Norsk Sau og Geit om en fast jusspalte i medlemsbladet, som kommer ut seks ganger i året. I...

ACE-saken i lagmannsretten
LVK-nytt

Konkursboet i Terra Securities avleverte 1. mars 2018 sin sluttinnberetning hvor konkursbehandlingen over 10 år oppsummeres. Konkursen i Terra Securities i 2007 ble omtalt som den største...

LVK-nytt

Leder Torfinn Opheim og sekretariatet ved Stein Erik Stinessen har i dag vært i møte med Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å drøfte EUs tredje energimarkedspakke og ACER. 

LVK-nytt

Psykologutdanningen ved ELTE er regulert etter direktivet og skal derfor anses som kompetansegrunnlag for å arbeide i andre EØS-stater.

LVK-nytt

Landsstyret i USS besluttet i februar å åpne for økonomisk støtte til rettssakene om ulv. WWF har tatt ut søksmål mot Staten for å stanse lisensfellingen av ulv, og USS m.fl. har trådt inn som...

WWF har reist sak mot staten for å få stanset lisensfelling av ulv. USS åpner for folkefinansiering av USS' partshjelp til støtte for staten. USS tar ikke stilling for eller mot ulv, men mener ulven må forvaltes i tråd med bestandsmålet og Stortingets vilje.
Gi ditt bidrag til rettssaken her

Sider