Hjem Node
Oslo tinghus
LVK-nytt

WWF har anket Oslo tingretts dom i ulvesaken til lagmannsretten. Staten med USS m.fl. som partshjelper vant fram i tingretten i en klar og tydelig dom, som kan leses her:...

LVK-nytt

LVK har utarbeidet et utkast til brev til Fylkesmannen som kommunene kan benytte for tildeling av skjønnsmidler til retaksering. Brevutkastet ligger som vedlegg til ...

LVK-nytt

Stortinget behandlet Kommuneproposisjonen 13. juni og har vedtatt at kommuner som får reduserte eiendomsskatteinntekter fra verk og bruk, og som ikke rekker fristen for retaksering 1. mars 2019,...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

I forbindelse med debatten om Kommuneproposisjonen for 2019 vil Stortinget i dag treffe følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen om å stille sine planlagte endringer i

...
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
LVK-nytt

...

LVK-nytt

I finanskomiteens innstilling 8. juni går flertallet imot å utsette ikrafttredelse av eiendomsskatteendringene fra 2019 til 2020. Det betyr at kommunene har frist innen 1. mars 2019 til å tilpasse...

LVK-nytt

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen ber Regjeringen sørge for at kommuner som ikke rekker 1. mars-fristen for retaksering av verk og bruk, får kompensert  skattebortfallet som følge av...

LVK-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev 31. mai 2018 foretatt en fylkesvis fordeling av midlene til retaksering som samlet er satt til kr 72,5 millioner. Midlene skal kompensere...

LVK-nytt

Advokatfirmaet Lund & Co har siden etableringen i 2007 tydelig satset på å rekruttere de fremste kvinnelige talentene i bransjen. I år mottar de Advokatforeningens Talentpris for sitt arbeid...

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
LVK-nytt

USS' sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv...

Sider