Hjem Node

USS’ har laget et utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget NOU 2018:11. Høringsfristen er 28. februar 2018.

...Read more

Tromsø
LVK-nytt

Lund & Co er tildelt oppdraget med å bistå Troms fylkeskommune i spørsmål om fylkeskommunens eierskap i Troms Kraft AS i forbindelse med en sammenslåing med Finnmark fylkeskommune.

LVK-nytt

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som USS jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.

LVK-nytt

Regjeringsplattformen inneholder flere uttalelser av betydning for de saker som LVK jobber med. Nedenfor følger noen utvalgte klipp fra plattformen.

LVK-nytt

LVK arrangerer seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som har ansvaret for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i...

LVK-nytt

USS' utkast til høringsuttalelse til Statsallmenningslovutvalget - NOU 2018:11 om ny fjellov er sendt til medlemskommunene. Høringsfristen er 28. februar 2018. Høringsutkastet er foreløpig ikke...

LVK-nytt

Utvalget som har evaluert mineralloven overleverte sin rapport til næringsminister Torbjørn Røe...

14. FEBRUAR 2019, THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN, KL. 10 – 15     

«Potensialet for miljøforbedring i gamle vannkraftverk er stort», sa en enstemmig energi- og mijøkomite allerede i 2009. – Hva er status for slike miljøforbedringer i din kommune? Kommunen er den sentrale aktøren for å få til forbedringer av naturmiljøet i regulerte vassdrag. Mange kommuner har tatt initiativ til revisjon av de gamle konsesjonsvilkår, men bare et fåtall kommuner har oppnådd miljøforbedringer.

LVK vil samle «revisjonskommunene» på seminaret, utveksle erfaringer om prosesser og resultater, og behandle aktuelle spørsmål for kommuner som bør fremme krav om revisjon, kommuner midt i revisjonsprosesser, og kommuner med avsluttede saker. Alle medlemskommunene er eller vil bli berørt av miljøforbedringsprosesser i sine vassdrag, men uten egen fagkompetanse, uten et fast regelverk og sparsomt med praksis, er den beste kompetansebyggingen for kommunen å delta på seminaret. Det gjelder både det politiske og det administrative miljøet.

Sted: 
Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, Oslo
LVK-nytt

Rovviltsektoren består både av store politiske spørsmål og utforming av en rekke forvaltningsverktøy. Etter to dialogmøter med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet...

LVK-nytt

Når maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille, vil kommunenes inntekter bli redusert med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Det viser beregninger som KS har...

Sider