Hjem Node Høringsuttalelse: Endring i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Høringsuttalelse: Endring i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

LVK har utarbeidet høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om endring av rentesats for tilbakebetaling av eiendomsskatt, som er fastsatt i forskrift om morarente på eiendomsskatt § 2 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 26. Forslaget går ut på at nåværende rentesats på 6 % endres slik at den tilsvarer den pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året. LVKs syn er at nåværende rentesats er for høy sammenlignet med rentesatsene for tilbakebetaling av annen type skatt. LVK støtter derfor departementets forslag.