Hjem Nyheter

Nyheter

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

Den 18. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt...

LVK-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene forlenget frist til 1. november 2018 om å melde tilbake til departementet om hvordan skjønnsmidlene til retaksering av verk og bruk...

verk og bruk
LVK-nytt

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som...

LVK-nytt

Oslo tingrett har i dom 13. juni 2018 gitt staten medhold i at kraftselskapene ikke kan utgiftsføre damrehabiliteringer som følger av offentlige pålegg ved fastsetting av alminnelig inntekt og...

LVK-nytt

I statsråd 22. juni oppnevnte Regjeringen ekspertutvalget som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.

I tråd med LVKs...

Per Sanderud
LVK-nytt

Finansdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal ledes av Per Sanderud, avtroppende vassdrags- og energidirektør. Hovedoppgaven til...

LVK-nytt

LVK har utarbeidet et utkast til brev til Fylkesmannen som kommunene kan benytte for tildeling av skjønnsmidler til retaksering. Brevutkastet ligger som vedlegg til ...

LVK-nytt

Stortinget behandlet Kommuneproposisjonen 13. juni og har vedtatt at kommuner som får reduserte eiendomsskatteinntekter fra verk og bruk, og som ikke rekker fristen for retaksering 1. mars 2019,...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

I forbindelse med debatten om Kommuneproposisjonen for 2019 vil Stortinget i dag treffe følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen om å stille sine planlagte endringer i

...
LVK-nytt

I finanskomiteens innstilling 8. juni går flertallet imot å utsette ikrafttredelse av eiendomsskatteendringene fra 2019 til 2020. Det betyr at kommunene har frist innen 1. mars 2019 til å tilpasse...

Sider