Hjem Nyheter Behandlingen av forslaget om utsatt iverksettelse av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk utsettes

Behandlingen av forslaget om utsatt iverksettelse av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk utsettes

LVK støtter representantforslaget om utsatt ikrafttredelse av regelverket til 2020, se begrunnelse i brev til finanskomiteen 19. april 2018. Fristen for finanskomiteens merknader til representantskapsforslaget fra Arbeiderpartiet  dok:8-forslaget om utsatt iverksetting og lovpresisering, skal i følge storingets hjemmeside behandles 8. mai. Etter hva LVK erfarer ligger det an til at fristen utsettes til fremleggingen av RNB, men dette er ennå ikke bekreftet. LVK vil holde kommunene orientert.

Kommuner som ikke alt har startet arbeidet med retaksering må igangsette dette arbeidet snarest

De nye eiendomsskattereglene om verk og bruk skal som kjent tre i kraft fra og med eiendomsskatteåret 2019. Alle kommuner som ønsker å benytte overgangsbestemmelsen med utfasing av skatten over syv år, må ha foretatt en retaksering av alle verk og bruk (med unntak for  anlegg for vindkraft, kraftnett og petroluemslanlegg med særskatt) innen 1. mars 2019.

Kommuner som ikke alt har startet arbeidet med retakering bør igangsette dette allerede nå. De nye reglene byr på flere tolkningsspørsmål, og det må påregnes at retakseringen vil kunne ta mer tid enn hva Fiansdepartementet legger til grunn. Verken kommunene eller LVK er enig med Finansministeren at retakering etter markedsverdi vil være enkelt, (se nedenfor).

Behovet for utsatt iverksetting og lovpresisering

Tilbakemeldingen fra kommunene viser at det vil være vanskelig å få gjennomført en retaksering innen fristen 1. mars 2019. Det er 348 kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk, og alle disse må nå må foreta en samtidig taksering av alle verk og bruk i kommunen. At det også er uklart hvordan de nye takseringsreglene skal forstås, vil kunne bety at det vil gå med ytterligere tid til retakeringen.

Det er videre fortsatt uklart om kommunene for å benytte overgangsbestemmelsen, må innføre eiendomsskatt på annen næringsdommer. Skatteyternes advokater har anført at det ikke foreligger noen klar lovhjemmel, og at Finansdepartementet ikke har grunnlag for sin tolkning. Isåfall vil det innebære at kommunene ikke kan benytte overgangsreglen uten samtidig å innføre eiendomsskatt på annen næringseiendom. Spørsmålet om lovpresisering vil trolig først bli avklart ved finanskomiteens behandling av dok 8:-forslaget. Dersom kommunene som idag kun har eiendomsskatt på verk og bruk må innføre eiendomsskatt også på annen næringseiendom, vil det være et ytterligere argument for utsatt iverksettelse. 

Konsekvensene om kommunene ikke rekker fristen 1. mars 2019

Det er heller ikke klart hva som vil være konsekvensene om kommunene ikke rekker utskrivningsfristen 1. mars 2019. Avhengig av årsak og omfang av fristoversittelsen risiker kommunene, etter gjeldende regler at hele utskrivningen blir ugyldig. Om ikke iverksettelsen av de nye reglene utsettes, må Stortinget presisere at en fristoversittelse ikke vil innebære at hele utskrivnignen blir ugyldig.

Videre fremdrift

Representantforslaget ligger i finanskomiteen til behandling. Komiteen skal avgi sin innstilling 8. mai 2018. LVK har påpekt at saken bør utsettes til man får klarhet i hvordan reglene om kompensasjon vil bli (se nedenfor). Etter hva LVK forstår kan det være tale om en utsetting av saken til RNB.

Dato for behandling i stortingssalen er foreløpig ikke satt. Siste møtedag i Stortinget i vårsesjonen er 15. juni 2018. LVK vil holde medlemskommunene løpende orientert. 

Kompensasjonsordningen - avklaring først i Statsbudsjettet for 2019?

Det er uklart når det kommer avklaringer om kompensasjonsordningen, som stortingsflertallet i budsjettforliket sa ville gi kommunene "en tilnærmet full kompensasjon".Kompensasjonen er i forliket angitt å være begrenset oppad til kr 500 millioner. I følge undersøkelsen som LVK og andre kommunenettverk har gjennomført, vil dette beløpet ikke gi full kompensasjon. I en spørreundersøkelse svarer 119 kommuner at de vil tape mer enn 500 mill. Når man vet at det er 348 kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk er det klart at tapet blir større.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har svart LVK at det ikke vil komme noen avklaring i RNB. Det er derfor nærliggende å anta at svaret først kommer i Statsbudsjettet for 2019.

Søknad om midler til retakering - regler for fordeling 

I budsjettforliket for 2018 ble det vedtatt å gi kommunene en kompensasjon for kostnader knyttet til retaksering kr 72,5 millioner. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for oppfølging av ordningene. I rundskriv H/1-2018 fremgår at midlene vil bli fordelt over året. LVKs sekretariat har vært i kontakt med departementet, som opplyste at det foreløpig ikke har kommet i gang med arbeidet. Etter LVKs oppfatning er dette et ytterligere argument for at ikrafttredelsen av reglene må utsettes til 2020.