Hjem Nyheter Finansministeren presiserer verk og bruk-reglene

Finansministeren presiserer verk og bruk-reglene

Finansminister Siv Jensen går imot representantforslaget om utsatt ikrafttredelse av vedtatte endringer i eiendomsskatteloven, og kommer med en presiserende uttalelse om hvordan departementet forstår overgangsreglene. Det går fram av finansministerens vurdering til Stortingets finanskomite 9. april 2018.

Finansministeren går imot utsettelse til 2020

Finansministeren skriver at det ikke er behov for å utsette ikrafttredelse av de nye reglene for eiendomsskatt på verk og bruk til 2020, siden hun mener "[t]aksering etter de nye reglene vil kreve mindre spesialkompetanse". Siv Jensen begrunner sin vurdering med at de nye takstene skal baseres på "markedsverdi", og ikke "gjenanskaffelsesverdi".

LVK er uenig i finansministerens foreløpige vurdering og mener det fortsatt vil være nødvendig med spesialkompetanse ved taksering av verk og bruk. Det nye regelverket legger dessuten opp til at "gjenanskaffelsesverdi" fortsatt skal kunne benyttes i tilfeller der det ikke er mulig å basere taksten på "markedsverdi".

Presisering av overgangsreglene

Etter finansminister Siv Jensens syn trenger ikke de kommuner som ønsker å benytte overgangsreglene, og som i dag kun har eiendomsskatt på verk og bruk, å utvide eiendomsskatteområdet til et alternativ som omfatter næring.

LVK er enig i denne forståelsen, som også samsvarer med finanskomiteens flertallsmerknad om at kommuner som ønsker å benytte overgangsordningen «ikke skal behøve å utvide eiendomsskatten i kommunen til øvrig forretningseiendom», jf. Innst. 4 L (2017–2018) punkt 7.1. LVK mener likevel det vil være en fordel med en lovpresisering på dette punktet, slik at kommunene unngår eventuelle innsigelser om manglende hjemmelsgrunnlag fra skattyterne.

Endelig mener LVK at de to siste avsnittene i finansministerens vurdering kan være egnet til misforståelse. LVK vil se nærmere på dette og komme tilbake til kommunene.

LVK vil ta opp saken med finanskomiteen. Møtedato i finanskomiteen er foreløpig ikke satt.