Hjem Nyheter Forslag om utsettelse av de nye reglene om eiendomsskatt, og lovpresisering

Forslag om utsettelse av de nye reglene om eiendomsskatt, og lovpresisering

Stortingsmedlemmer fra AP har fremsatt representantforslag om å utsette ikrafttredelsen av nye eiendomsskatteregler til 2020. Videre foreslås det en lovpresisiering hvor det klart fremgår at det ikke er nødvendig å innføre eiendomsskatt på næring for å benytte overgangsregelen til §§ 3 og 4 i eiendomsskatteloven. Forslagene er i tråd med hva LVK har bedt om.

Forslag om utsettelse til 2020

I forslaget blir det fremhevet at det er urealistisk å gjennomføre takseringsarbeidet som lovvedtaket forutsetter. Lovendringen medfører at 348 kommuner må utarbeide nye takster etter de nye regler. Det er små og få takseringsfirmaer, noe som gjør at det neppe er mulig å få foretatt en retaksering i alle kommuner innen fristen. Representantforslaget er i tråd LVK og KS tidligere anmodning til Stortinget.

Lovpresisering - overgangsreglene

Representantene foreslår også en presisering av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, slik at det fremgår klart at overgangsregelen kan benyttes uavhengig om kommunen utvider eiendomsskatten til annen næringseiendom. Det blir videre foreslått at det må gå klart frem av loven at det kun er skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og -installasjoner som skal fases ut, mens grunnlaget for bygninger og grunn skal ligge fast.

LVK er enig i at det er behov for en lovpresisering. 

Representantforslaget kan leses i sin helhet her.