Hjem Nyheter Høyesterett forkastet anken i Statnettsaken

Høyesterett forkastet anken i Statnettsaken

Høyesterett forkastet kommunenes anke i Statnett II saken i dom 26. juni 2017. Høyesteretts dom etterlater mange uavklarte spørsmål om takseringsprinsippene for eiendomsskatt på verk og bruk. LVK vil med det første ta kontakt med KS med sikte på en felles henvendelse til Finansdepartementet med anmodning om klarere regler for eiendomsskattetakseringen. Kommunene vil bli holdt orientert om sakens videre gang.

Høyesteretts dom 26. juni 2017 innebærer at lagmannsrettens retningslinjer om bruk av lineære avskrivinger blir stående. Høyesteretts dom er ikke enstemmig når det gjelder hva slags fradragsmetode som skal anvendes, men flertall legger til grunn at takseringspraksis med progressive fradrag som har vært rådende og akseptert av Statnett siden begynnelsen 1980-tallet ikke lenger kan benyttes. 

Høyesteretts dom inneholder i tillegg uttalelser om levetid og andre forhold om hvordan takstene skal være. Etter hva LVK kjenner til, er ikke regelen Høyesterett oppstiller anvendt av noen kommuner, heller ikke for kommuner som i dag har takster som bygger på lineære avskrivninger. Dommen gjelder alle kommuner med sentralnettanlegg. 

Høyesterett har videre kommet til at det gjelder full prøvelsesadgang for domstolene ved taksering etter eiendomsskatteloven § 8 A-2. Dommen illustrerer at det haster med å få lovgiver til å utarbeider nærmere regler for taksering av verk og bruk, noe LVK har bedt om i lengre tid. Høyesterett har ikke vektlagt verken takstpraksis eller uttalelser i forarbeidene, og kommunene risikerer også at tidligere enighet med skattyter vil bli sett bort fra.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon så snart som mulig etter sommerferien. Ved spørsmål ta kontakt med advokatene Ina Storstrøm is@lundogco.no, Silje Aga Rogan sar@lundogco.no eller Caroline Lund cl@lundogco.no.