Hjem Nyheter Kapitaltilgangsutvalget deler LVKs syn på eiendomsskatt
NOU 2018:5

Kapitaltilgangsutvalget deler LVKs syn på eiendomsskatt

Kapitaltilgangsutvalget leverte 1. mars 2018 sin utredning. Ekspertutvalget fremhever at eiendomsskatten er et godt skattegrunnlag som bør videreføres i det norske skattesystemet. Utvalget uttaler videre at det bør gjennomføres en reform av eiendomsskatten «for å sikre en mer helhetlig utforming og større forutsigbarhet», og ønsker at det «fastsettes nasjonale retningslinjer for å få en mest mulig konsistent verdsettelse av eiendommer på tvers av kommunegrensene».

Utvalgets uttalelser samsvarer i stor grad med LVKs innspill under verk og bruk-saken. LVK har i flere år etterlyst mer detaljerte regler og nasjonale retningslinjer for takseringen, slik at man sikrer et mer forutsigbart regelverk. LVK vil følge opp utvalgets arbeid når regjeringen skal gå gjennom utvalgets rapport og anbefalinger.

Kapitalutvalget - Bakgrunn

Kapitaltilgangsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 31. mars 2017 som en oppfølging av Industrimeldinga Meld. St. 27 (2016–2017)
Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.Utvalgets mandat var blant annet undersøke om det er en effektiv kobling mellom dem som søker kapital og dem som ønsker å investere sin kapital.

Forslag og anbefalinger

Utredningen inneholder vurderinger av ulike problemstillinger knyttet til kapitalmarkedet, samt anbefalinger for å effektivisere dette. Utvalget konkluderer med at det norske kapitalmarkedet i hovedsak ser ut til å fungere godt, men at det likevel er potesial for forbedringer på flere områder.

Når det gjelder skattesystemet foreslår utvalget at "formuesskatten oppheves og erstattes med andre skatter som kan ha mindre negative effekter på næringslovets kapitaltilgang og samtidig ivareta henynet til utjevning og en rimelig fordeling av skattebyrden, for eksempel eiendomsskatt."

Videre fremgår det at "Utvalget anbefaler en reform av eiendomsbeskatningen for å sikre en mer helhetlig utforming, større forutsigbarhet og å forhindre uheldig vridning i den regionale kapitaltilgangen"

Utvalgets mandat, sammensetning og anbefalinger fremgår av NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital.