Hjem Nyheter LVK i nye komitehøringer i Stortinget

LVK i nye komitehøringer i Stortinget

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i kommunal- og forvaltningskomiteen og i energi- og miljøkomiteen 23. oktober 2018.

LVKs budskap til kommunal- og forvaltningskomiteen

I kommunal- og forvaltningskomiteen fremførte LVK følgende felles budskap med KS om kommunenes skattebortfal som følge av verk og bruk-endringene:

 1. Kommunenes skattebortfall som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk vil trolig bli vesentlig høyere enn Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettanslag på 71 mill. kr i 2019.
   
 2. Kommunene er lovet «tilnærmet full kompensasjon», jf Stortingets anmodningsvedtak.
   
 3. LVK og KS ber om at kommunalkomiteen presiserer at Stortinget vil fastsette kompensasjonen for 2019 i revidert budsjett, når kommunenes skattetap er kartlagt. I dette ligger at komiteen i revidert budsjett 2019 skal ta stilling til hva kompensasjonen vil utgjøre, ikke bare til hvordan forslaget om 71 mill kroner skal fordeles.

LVKs budskap til energi- og miljøkomiteen

LVK tok opp to saker med energi- og miljøkomiteen:

 1. LVK støtter Stortingets krav om likere nettariffer og behovet for utredning av ulike modeller. LVK mener at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets anmodning i tilstrekkelig grad. LVK anbefalte derfor Stortinget om å fremme tidligere anmodningsvedtak på nytt.
   
 2. LVK mener departementet og Stortinget må sørge for at kommunene i fremtiden får krav på opprinnelsesgarantier for sin konsesjonskraft. Ved kjøp av konsesjonskraft vil forbrukere ha full sikkerhet for at kraften er fornybar, men forbrukerne får likevel ikke dokumentasjon på dette i form av opprinnelsesgarantier. Det er fordi det kun er kraftprodusentene som får opprinnelsesgarantier for vannkraftproduksjonen, også for det kraftvolumet som kommunen tar ut som konsesjonskraft.

  LVK mener det er uriktig og i strid med formålet med ordningen at produsenten får gevinsten av fornybarheten i kommunenes konsesjonskraftmengde. For å oppnå opprinnelsesgarantiordningens formål om å merke kraften riktig slik at forbruker kan velge fornybart, må kommunene tildeles opprinnelsesgarantier for konsesjonskraften.

LVKs notat til komiteene kan leses nedenfor.