Hjem Nyheter LVK støtter dok:8 forslag om lovpresisering og utsatt iverksetting av endringene i eiendomsskatteloven

LVK støtter dok:8 forslag om lovpresisering og utsatt iverksetting av endringene i eiendomsskatteloven

LVK støtter forslagene i dokument 8:158 S (2017-2018) om utsetting av ikrafttredelse av nye eiendomsskatteregler og presisering av overgangsregelen for verk og bruk. Les LVKs begrunnelse i brev til finanskomiteen 19. april 2018.

Utsatt iverksettelse

En samlet kommunesektor er enige om at det er behov for utsatt iverksettelse. Det er flere forhold som begrunner dette:

  • For det første melder kommunene om at det ikke vil være mulig å få gjennomført en retaksering av alle verk og bruk samtidig i 348 kommuner.
  • For det annet er det uklarhet om hvordan regelverket er å forstå, eksempelvis om hvordan markedsverdien skal beregnes - om denne skal beregnes ved bruk av sjablonger eller ved en kapitalisering av virksomhetenes inntjenning (avkastnigsverdimetoden).
  • For det tredje er det uklart hvordan reglene for kompensasjon vil bli. Det er på det rene at kommunenes smlede tap vil være høyere enn 500 mill kroner. Kommunene har ikke fått klarhet i om det er et vilkår for kompensasjon at kommunene som idag skriver ut eiendomskatt på verk og bruk, må utvide eiendomsskatten til annen næringseiendom.

Behov for lovpresiseringer

Det andre forslaget i dokument 8:158 S gjelder presisering av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. LVK støtter forslaget om at det må fremgå klart av loven at kommunene kan bruke overgangsreglene uavhengig hvilket utskrivingsalternativ i § 3 som kommunene har vedtatt. Dette er også i tråd med uttalelsene til finanskomiteens flertall 7. desember 2017 om at det bør «fremgå av lovteksten at kommuner som ønsker å benytte seg av overgangsordningen ikke skal behøve å utvide eiendomsskatten i kommunen til øvrig forretningseiendom».

Så lenge det fra skattyters side er anført at dette ikke går klart frem av lovens ordlyd, er det LVKs anbefaling at det må foretas en lovpresisering. I motsatt fall må kommunene vurdere å gardere seg ved å innføre eiendomsskatt også på næring, for å unngå mulige rettslige tvister.

Representantforslaget ligger nå til behandling i finanskomiteen. Komiteens frist for å avgi innstilling er satt til 8. mai 2018.