Hjem Nyheter NorDan fikk medhold av lagmannsretten om eiendomsskatt på verk og bruk

NorDan fikk medhold av lagmannsretten om eiendomsskatt på verk og bruk

I eiendomsskattesak mellom Johs. Rasmussen AS (NorDan) og Sel kommune har Eidsivating lagmannsrett kommet til at maskiner og driftsutstyr i en fabrikk som produserer vinduer ikke skal tas med i takstgrunnlaget. LVK er uenig i bransjeorganisasjonenes vurdering av at dommen er prinsipiell og vil få stor betydning for alle industribedrifter.

Sel kommune ble presentert av Advokatfirmaet Mageli, men LVK er bedt om å kommentere dommen.

Dommen er konkret begrunnet, og det er LVKs oppfatning at lagmannsretten er for kategorisk i rettens uttalelse om at det «i de fleste tilfeller ikke [vil] være aktuelt å ta med maskiner mv. i eiendomsskattegrunnlaget» i hva retten omtaler som «standard industribygg». Vurderingen er mer sammensatt, noe lagmannsretten også viser i sin videre drøftelse.

I den konkrete saken har lagmannsretten kommet til at maskinene og driftsutstyret ved NorDan ikke har en slik tilknytning til anlegget at de kan regnes som en del av eiendommen. Ved vurderingen legger lagmannsretten vekt på vurderingskriterier som er trukket opp i rettspraksis:

  • Den forretningsmessige eller økonomiske forbindelse mellom maskiner og anlegg,
  • hvorvidt maskiner og anlegg kan skilles fra hverandre uten uforholdsmessige økonomiske ofre, og
  • muligheten for annen økonomisk utnyttelse av bygningene.

Retten legger vesentlig vekt på de relativt lave kostnadene det ville være å flytte ut maskinene og tilpasse bygget ny bruker.

Etter vårt syn innebærer ikke lagmannsrettens dom noen endring av rettstilstanden. Vurderingstemaet vil fortsatt være hvor integrert maskinene og utstyret er i selve eiendommen. Dette beror på en konkret og sammensatt helhetsvurdering der momenter utviklet i forarbeider og rettspraksis er relevante.

Dommen er ikke rettskraftig.