Hjem Nyheter RNB 2018 - Regjeringen foreslår lovpresisering i eiendomsskatteloven
Sunndal Hydro

RNB 2018 - Regjeringen foreslår lovpresisering i eiendomsskatteloven

LVK har bedt Stortinget om en lovpresisiering hvor det klart fremgår at kommuner ikke behøver å utvide eiendomsskatten til næring for å kunne benytte overgangsordningen med utfasing av skattegrunnlaget for verk og bruk. I RNB foreslår Regjeringen en presisering av overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. LVK er tilfreds med forslaget.

Forslaget innebærer at kommunene kan bruke overgangsreglene også i tilfeller der kommunestyret velger å skrive ut eiendomsskatt etter nytt utskrivingsalternativ § 3 c «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

Regjeringens forslag er i stor grad i tråd med representantforslaget dok. 8:158 S og LVKs tidligere innspill til Stortinget. Lovendringen gjør det klart at kommunene ikke trenger å utvide til all næringseiendom for å kunne benytte overgangsregelen. Regjeringen foreslår også å klargjøre at kommunene kan skrive ut eiendomsskatt på bygg og tomt for tidligere verk og bruk, og at dette grunnlaget ikke skal trappes ned.

Regjeringens lovforslag til ny overgangsregel lyder slik:

«Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk kan frå og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 i staden for eller i tillegg til utskriving etter § 3 skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsett grunnlag.

Kommunar som ikkje skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom etter § 3, men som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk, kan i perioden nemnd i første ledd første punktum skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i skatteåret 2018.»

LVK har også bedt om at iverksettelsen av de nye reglene for verk og bruk utsettes til 2020 fordi en rekke kommuner ikke vil rekke å foreta en retaksering innen fristen 1. mars 2019. Dette spørsmålet skal finanskomiteen ta stilling til 8. juni i forbindelse med nevnte representantforslag fra Arbeiderpartiet . Finansministeren har tidligere avvist at det er behov for utsettelse, slik en samlet kommunesektor hevder. Det er 348 kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk, og samtlige av disse må retakseres innen fristen. 

Denne saken, samt andre aktuelle saker om eiendomsskatt på kraftanlegg og verk og bruk er tema på LVKs årlige eiendomsskatteseminar 23. mai 2018. Informasjon om seminaret og  påmelding finner du under aktiviteter