Hjem Nyheter SB 2019: Regjeringen varsler økt bruk av pålegg i miljøforvaltningen av vassdrag

SB 2019: Regjeringen varsler økt bruk av pålegg i miljøforvaltningen av vassdrag

Klima- og miljødepartementet varsler økt bruk av pålegg som virkemiddel for miljøforbedringer i regulerte vassdrag,se Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og Miljødepartementet, s. 96:

«I 2019 vil miljøforvaltinga i større grad nytte pålegg innafor ramma av standardvilkåret for naturforvalting i tidlegare gitte vasskraftkonsesjonar. Dette vil gjelde både pålegg om nye undersøkingar for å avdekkje miljøproblem som følgjer av dei tidlegare vasskraftutbyggingane, og konkrete miljøforbetrande tiltak for å redusere miljøkonsekvensane frå desse utbyggingane. Dette er ei oppfølging av regjeringas politikk for miljøforbetring i utbygde vassdrag, jf. Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet, og vil vere eit naudsynt verkemiddel for å nå mange av miljømåla i dei godkjente vassforvaltingsplanane.»

LVK ser positivt på økt bruk av standardvilkår for naturforvaltningen i regulerte vassdrag, men vil understreke at slike standardvilkår ikke gir grunnlag for endringer i vannføring eller vannstand.