Hjem Nyheter SEMINAR OM MILJØFORBEDRINGER I REGULERTE VASSDRAG – OSLO 14. FEBRUAR 2019

SEMINAR OM MILJØFORBEDRINGER I REGULERTE VASSDRAG – OSLO 14. FEBRUAR 2019

LVK arrangerer seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som har ansvaret for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i kommunen. Seminaret er et svar på medlemskommunenes oppfordring til LVK etter seminaret 19. oktober 2018, om å samle kommuneansatte som arbeider med revisjonssaker, vanndirektivet og vannforvaltningsplaner.

«Potensialet for miljøforbedring i gamle vannkraftverk er stort», sa en enstemmig energi- og mijøkomite allerede i 2009. – Hva er status for slike miljøforbedringer i din kommune? Kommunen er den sentrale aktøren for å få til forbedringer av naturmiljøet i regulerte vassdrag. Mange kommuner har tatt initiativ til revisjon av de gamle konsesjonsvilkår, men bare et fåtall kommuner har oppnådd miljøforbedringer.

LVK vil samle «revisjonskommunene» på seminaret, utveksle erfaringer om prosesser og resultater, og behandle aktuelle spørsmål for kommuner som bør fremme krav om revisjon, kommuner midt i revisjonsprosesser, og kommuner med avsluttede saker. Alle medlemskommunene er eller vil bli berørt av miljøforbedringsprosesser i sine vassdrag, men uten egen fagkompetanse, uten et fast regelverk og sparsomt med praksis, er den beste kompetansebyggingen for kommunen å delta på seminaret. Det gjelder både det politiske og det administrative miljøet.

Seminaret er todelt og vil ha en praktisk tilnærming. På første del er det invitert eksterne foredragsholdere for å belyse ulike problemstillinger sett fra deres ståsted. I andre del er hovedfokus hvordan kommunen bør følge opp vannforvaltningssakene, med hovedvekt på revisjon. Denne delen er forbeholdt LVK-medlemmer, hvor det vil bli lagt opp til drøftelse og diskusjon av ulike problemstillinger.

På seminaret vil du lære om:

Hva er kommunens oppgaver i revisjonsprosessen og hvordan samordne prosessen med vannforvaltningsplanene?
Hvordan involvere natur- og friluftsinteresser?
Hvilken betydning har såkalte standard naturforvaltningsvilkår for revisjonsprosessen?
Er kraftprodusentens syn endelig?
Hvilke saksbehandlingsregler må partene forholde seg til?
Praktiske eksempler fra revisjonssaker og kommunenes erfaring med behandling av disse

Påmeldingsfrist er 1. februar 2019. Påmeldingen kan gjøres elektronisk på LVKs hjemmesider, under «aktiviteter». Det tas forbehold om å at det må være nok påmeldte til å gjennomføre kurset når påmeldingsfristen utløper.

Foredragsholderne vil både være eksterne og advokatene i LVKs sekretariat. Sekretariatet utgjør i dag Norges største fagmiljø for energi- og naturressursrett, og rangeres som ledende innenfor sine spesialområder. Kursholdere har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag innen et bredt spekter av energirettslige problemstillinger, og er mye brukt som foredragsholdere.

Mer informasjon og påmelding til kurset finner du på her.