Hjem Nyheter Stortinget har vedtatt kompensasjon for kommuner som ikke rekker retaksering innen 1. mars 2019 og presisering av overgangsreglene

Stortinget har vedtatt kompensasjon for kommuner som ikke rekker retaksering innen 1. mars 2019 og presisering av overgangsreglene

Stortinget behandlet Kommuneproposisjonen 13. juni og har vedtatt at kommuner som får reduserte eiendomsskatteinntekter fra verk og bruk, og som ikke rekker fristen for retaksering 1. mars 2019, får kompensert skattebortfallet som følge av at retakseringen ikke har latt seg gjøre innen fristen. Stortingets vedtak forutsetter at kommunene går i gang med arbeidet med retaksering snarest.

LVK er tilfreds med at stortingsflertallet vil sikre kommunene mot tap som følge av fristoversittelse som kommunene ikke kan lastes for. LVK gjentar sin anbefaling om at medlemskommunene setter seg grundig inn i endringene og engasjer sakkyndig bistand. Dersom kommunen ønsker veiledning eller bistand i forbindelse med retakseringsarbeidet kan LVKs sekretariat kontaktes.

Komiteens tilrådning, som ble vedtatt med 55 mot 48 stemmer, inntas her:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse kompensasjonsordningen til kommunene for endringer i eiendomsskatteloven, slik at de kommuner som eventuelt ikke har fått retaksert sitt eiendomsskattegrunnlag på verk og bruk innen fastsatt frist, får kompensert for skattebortfallet som følge av at retaksering ikke har latt seg gjøre innen fristen. Det forutsettes at kommunene går i gang med sitt arbeid med taksering snarest mulig, og at de eventuelt dokumenterer det dersom det ikke var mulig å få gjennomført taksering innen fristen.»

Stortinget har i tillegg enstemmig vedtatt presiseringen av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2018. LVK antar voteringen ikke vil bli endret ved andregangs behandling. Overgangsregelen etter Stortingets presisering blir slik:

«Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk kan frå og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 i staden for eller i tillegg til utskriving etter § 3 skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsett grunnlag. Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år. Skattesatsen ved slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018.

Kommunar som ikkje skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom etter § 3, men som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk, kan i perioden nemnd i første ledd første punktum skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i skatteåret 2018.»

LVK er tilfreds med lovpresiseringen, som innebærer at kommuner med verk og bruk ikke trenger å utvide til all næringseiendom for å kunne benytte overgangsregelen. Overgangsregelen kan benyttes i kombinasjon med utskriving etter nytt alternativ i § 3 bokstav c «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».