Hjem Nyheter Utkast til brev fra kommunene til fylkesmennene om tildeling av skjønnsmidler til retaksering

Utkast til brev fra kommunene til fylkesmennene om tildeling av skjønnsmidler til retaksering

LVK har utarbeidet et utkast til brev til Fylkesmannen som kommunene kan benytte for tildeling av skjønnsmidler til retaksering. Brevutkastet ligger som vedlegg til medlemsnytt 8. juni 2018. Det krever pålogging for å komme inn på medlemsnytt.

LVK er kjent med at enkelte fylkesmenn har satt en frist allerede i august for tildeling av midler. LVKs brevutkast er oppdatert med denne informasjonen. 

LVK anbefaler kommunene å be om dekning av kostnader til retaksering av verk og bruk basert på kommunens (anslåtte) reelle kostnader ut fra antall verk og bruk, samt størrelse og kompleksitet av de aktuelle verk og brukene i kommunen. Kommunal og Moderniseringsdepartementets fordeling av midler til fylkesmennene er blant annet basert på folketall. For mange av medlemskommunene vil en fordeling etter folketall ikke gi et rett bilde av kostnadene med retaksering.

Det fremgår av departementets brev tilf fylkesmennene at fordelingen skal være ferdig innen 1. september 2018. LVK vil derfor anbefale at kommunene skaffer seg en oversikt over kostnadene ved en retaksering så snart som mulig.

Departementet har opplyst til LVK at fylkesmennenes fordelingen av midlene vil bero på fylkesmennens frie skjønn. Det tilsier at kommunene bør sende inn et brev hvor det redegjøres for hvilke kostnader kommunen vil bli, eller antas å bli påført. Det at fordelingen vil bero på fylkesmennenes skjønn innebærer at den enkelte Fylkesmann vil kunne foreta en fordeling basert på ulike metoder. Etter LVKs oppfatning er det viktig at kommunene gir sine innspill til fylkesmennene i god tid før fristen.