Hjem Nyheter

Nyheter

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og...

LVK

LVKs sekretariat har kontaktet Skattedirektoratet for å få opplyst når kommunene vil motta eiendomsskattegrunnlagene for 2005 for kraftproduksjonsanlegg.

LVK

Etter en høyst foreløpig gjennomgang - og med alle forbehold - ser sekretariatet ikke noe som krever alarm overfor medlemskommunene

LVK

LVK er interessert i kontakt med kommuner som har erfart problemer med gjengroing av regulerte vassdrag

LVK

LVKs landsstyre har behandlet Regjeringens forslag til omdanning av Statkraft til aksjeselskap og en delprivatisering av selskapet. Landsstyret traff følgende vedtak:

LVK

Høringsrunden om departementets forslag til lovendring om konsesjonskraftprisen viser at samtlige høringsinstanser med unntak av EBL gir sin tilslutning til lovendringen. Olje- og...

LVK

Nedenfor følger resolusjon vedtatt på LVKs regionmøte 16. januar 2004 på Kongsberg. Resolusjonen er sendt Olje- og Energidepartementet og Energibedriftenes Landsforening.

Sider