Hjem Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

NVE mener nettselskapene må bli flinkere til å se etter alternativer til å bygge nytt nett for å hindre unødvendig økning i nettleien. De neste ti årene forventer nettselskapene investeringer for...

LVK-nytt

Finansminister Siv Jensen har i brev til LVK opplyst at det ikke er faglig grunnlag for å redusere kapitaliseringsrenten som benyttes ved beregning av kommunenes eiendomsskatt på kraftanlegg, slik...

LVK-nytt

LVK har idag sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for...

LVK-nytt

Den beregnede markedsverdien av norske vannkraftanlegg er redusert med 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Nedgangen innebærer at vertskommunene taper 380 millioner kroner i...

LVK-nytt

Høyesterett har i dom 15. februar 2017 kommet til at et ansvarlig lån fra Rauma kommune til Rauma Energi AS var å anse som egenkapital og ikke lån. Rauma Energi AS får derfor ikke fradrag for...

LVK-nytt

LVK har sendt utkast til høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til innsyn- og klagerett for kommunene ved verdsettelse av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Høringsfristen er 8....

Siv Jensen
LVK-nytt

Et flertall på Stortinget 5. desember 2016 vedtok statsbudsjettet for 2017 med følgende merknad: «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg...

Ny skatteforvaltningslov
LVK-nytt

Lov om skatteforvaltning (sfvl.) av 27. mai 2016 nr. 14 trådte i kraft 1.1.2017. Loven erstatter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24. Skatteforvaltningsloven vil gjelde for skattemyndighetenes...

Høyesterett
LVK-nytt

Høyesterett har berammet Statnettsaken til 7. mars 2017. Det er satt av fire dager til saken. 

LVK-nytt

LVK har idag sendt brev til Statnett som svar på Statnetts brev til kommunene om eiendomsskatt.

Sider