Hjem Nyheter

Nyheter

LVK

Etter en høyst foreløpig gjennomgang - og med alle forbehold - ser sekretariatet ikke noe som krever alarm overfor medlemskommunene

LVK

LVK er interessert i kontakt med kommuner som har erfart problemer med gjengroing av regulerte vassdrag

LVK

LVK innkaller med dette ordførere og andre interesserte i medlemskommunene til seminar

LVK

Generalforsamling i Kommunekraft ble avholdt 17. juni 2004. Flere av aksjonærkommunene i Kommunekraft AS har gitt utrykk for at det er ønskelig at det avholdes et seminar om konsesjonskraft

LVK

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.

LVK

Samtidig går komiteen inn for at Stortinget ber Regjeringen sørge for at spørsmålet om en slik gjeninnføring blir vurdert av Inntekstsystemutvalget

LVK

LVKs landsstyre traff 11. juni 2004 følgende enstemmige vedtak:

LVK

Kommunekraft AS - Rådgivning ved salg av konsesjonskaft Kommunekraft AS er et datterselskap av LVK, og hvor 122 kommuner og 8 fylkeskommuner har tegnet aksjer.

LVK

LVKs landsstyre har behandlet Regjeringens forslag til omdanning av Statkraft til aksjeselskap og en delprivatisering av selskapet. Landsstyret traff følgende vedtak:

Sider