Hjem Nyheter

Nyheter

LVK

LVK har i samarbeid med KS, KS bedrift og Forum for strategisk nettutvikling - FSN under planlegging et seminar for kommuner med eierinteresser i kraftforetak 16 – 17 mars 2004 på Radisson SAS...

LVK

LVK har i nedenstående brev av 26. november 2003 til Olje- og energiministeren imøtegått myndighetenes praksis i saker om revisjon av konsesjonsvilkår. LVK har oppsummert sitt syn slik:

LVK

Som det ble redegjort for i LVK-nytt nr. 29/2003 har en interdepartemental arbeidsgruppe vurdert muligheten for å gjeninnføre kommunal selskapsskatt, slik Regjeringen har gått inn for. På bakgrunn...

LVK

411 kommunerepresentanter fra 113 medlemskommuner deltok i år på LVK’ regionmøter. Det er rekordoppslutning, og det høye antallet og den aktive debatten på alle møtene viser at medlemskommunene...

LVK

LVK har erklært hjelpeintervensjon til støtte for staten i den rettssaken kraftbransjen med Hydro i spissen har anlagt om pris på konsesjonskraft. Som medlemskommunene er orientert om, prøver...

LVK

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til lovendring vedrørende pris på konsesjonskraft. Forslaget er i tråd med LVKs anmodning til departementet, og er utelukkende ment som en...

LVK

Det vises til LVK-nytt Nr 13/2003 hvor kommunene ble orientert om at Skattedirektoratet var forelagt diverse spørsmål vedrørende merverdiavgift på kommunenes uttak av konsesjonskraft.

LVK

Nedenfor følger en orientering om vedtatte endringer i reglene for kraftverksbeskatningen, herunder i reglene som gjelder fastsetting av formuesverdi og eiendomsskattegrunnlag. I tillegg gis det...

LVK

LVK, KS og LO har invitert våre partiledere, lokalpolitikere og fagorganiserte til bred debatt rundt hjemfallssaken og eierskapet til vannkraften. Vannkraftsektoren er vår viktigste...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og...

Sider