LVK-nytt17. desember 2014

Konsesjonskraftprisen for 2015 er fastsatt til 10,60 øre/kilowattime (kWh). Reduksjonen i konsesjonskraftprisen utgjør 0,24 øre/kWh sammenlignet med prisen i 2014, som var 10,84 øre/kWh. Dette er en positiv nedgang for kommunene. Prisen gjelder hele leveringsåret 2015.Les mer ...

LVK-nytt15. desember 2014

I Statsbudsjettet for 2015 har regjeringen foreslått at innslagspunktet for grunnrenteskatten og naturressursskatten skal økes fra 5,5 MVA til 10 MVA. LVK har i den anledning sendt brev til finanskomiteen og påpekt at en endring av reglene for naturressursskatten ikke vil gi den skattelette for [ ] Les mer ...

LVK-nytt04. desember 2014

Hålogaland lagmannsrett har i dom 1. desember 2014 gitt Gildeskål kommune medhold i at kommunen kan skrive ut særskilt eiendomsskatt på Salten Kraftsambands (SKS) nettanlegg, et administrasjonsbygg, to garasjer og en hytte. På samme måte som tingretten kom lagmannsretten til at disse anleggene [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. desember 2014

Scheel-utvalget foreslår å beholde de særskilte avskrivningsreglene for vannkraftanlegg uendret. Utvalget mener dagens lineære avskrivningsregler for vannkraftsektoren gir et godt bilde av det økonomiske verdifallet.Les mer ...

LVK-nytt02. desember 2014

Rana tingrett avsa 28. november 2014 dom i sak mellom Rana Gruber AS og Rana kommune. Kommunen fikk medhold i at Rana Gruber måtte anses som skattedebitor for gruven, at malmressursene skulle inngå i verdsettelsen etter en avkastningsverdi. Bakgrunnen for tvisten var at Rana Gruber tar ut malm [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. desember 2014

Kommunenes eiendomsskatt er satt i spill med Scheel-utvalgets forslag i dag til nytt skattesystem. Utvalget anbefaler at eiendomsskatten vurderes gjort statlig eller at de kommunale verdsettelsesreglene harmoniseres med statens sjablongregler for formuesskatt.Les mer ...

LVK-nytt02. desember 2014

Rana tingrett avsa 28. november 2014 dom i sak mellom Rana Gruber AS og Rana kommune. Rana Gruber tar delvis ut malm på Statskogs grunn. Tvisten gjaldt blant annet prinsippene for verdsettelse av malmressursen og hvem som anses for skattedebitor for denne. Kommunen fikk medhold i at Rana Gruber [ ] Les mer ...

LVK-nytt02. november 2014

Sentralskattekontoret (SFS) har varslet en nedgang i kommunenes eiendomsskatteinntekter fra kraftproduksjonsanlegg, se medlemsnytt 05/14. LVK minner samtidig om at kommunene må huske på at de årlige eiendomsskattevedtakene er oppdatert og i tråd med lovendringen som trådte i kraft 1.1.2013. LVK [ ] Les mer ...

LVK-nytt31. oktober 2014

LVK har holdt innlegg på nasjonal høringskonferanse om vannforvaltningsplanene. Planene er den største kunnskapssammenstillingen vi har om vassdragene, og vil være et viktig grunnlag for avveiingene mellom kraftproduksjon og naturmiljø årene fremover. Les mer ...

LVK-nytt22. oktober 2014

Det vises til LVK-nytt 33/14 - Skattemessig behandling av kostnader ved damrehabilitering - konsekvenser for eiendomsskatten, hvor det fremgår at SFS mener at utgiftene skal aktiveres - ikke fradragsføres direkte. Hvis kommunene opplever nedgang i eiendomsskatten bør det iverksettes [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.