Hjem Nyhetsoversikt
Flørli kraftstasjon
LVK-nytt19. november 2018

Finansdepartementet har svart på skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø i Arbeiderpartiet om skattesats ved utskriving av eiendomsskatt etter kommunesammenslåing. I svaret uttaler departementet at skattesatsen etter kommunesammenslåing skal baseres på satsen i den mest folkerike kommunen. [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. november 2018

Borgarting lagmannsrett har i dom 31. oktober 2018 konkludert med at Oslo kommune hadde oversittet utskrivingsfristen i 2016, og derfor må tilbakebetale eiendomsskatten til saksøkerne for dette året. Etter eiendomsskatteloven § 14 er fristen for utskrivning av eiendomsskatt 1. mars. Oslo kommune [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. november 2018

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) reiser spørsmål ved hva som er formålet med Statkrafts restriktive holdning til revisjonssakene, slik de fremstilte det i et innlegg på energidageneLes mer ...

LVK-nytt29. oktober 2018

SFS har opplyst at kommunene først vil motta lister elektronisk første halvdel av november. Les mer ...

LVK-nytt23. oktober 2018

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i kommunal- og forvaltningskomiteen og i energi- og miljøkomiteen 23. oktober 2018.Les mer ...

LVK-nytt17. oktober 2018

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) opplyser at de samlede eiendomsskattegrunnlagene for store kraftverk øker med ca. 3,27 milliarder kr i skatteåret 2019 sammenlignet med 2018, fra ca. 225,52 milliarder kr i 2018 til ca. 228,79 milliarder kr i 2019. Det innebærer en økning i [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. oktober 2018

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i finanskomiteen 15. oktober 2018. LVK tok opp tre saker med komiteen:

1. Lovforslaget til regjeringen om redusert eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille må presiseres til kun å gjelde bolig- og fritidseiendommer. Om ikke [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. oktober 2018

VIl du bidra til miljøforbedringer i ditt vassdrag?Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

Klima- og miljødepartementet varsler økt bruk av pålegg som virkemiddel for miljøforbedringer i regulerte vassdrag,se Prop.1 LS (2018-2019), Klima- og Miljødepartementet, s. 96:Les mer ...

LVK-nytt08. oktober 2018

I statsbudsjettet for 2019 varsler regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen fra 35,7 til 37 prosent. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.