Hjem Nyhetsoversikt
Høyesterett 1 avdeling
LVK-nytt09. mars 2017

Høyesterett har omberammet Statnettsaken til 6.- 11. juni 2017. Les mer ...

LVK-nytt08. mars 2017

NVE mener nettselskapene må bli flinkere til å se etter alternativer til å bygge nytt nett for å hindre unødvendig økning i nettleien. De neste ti årene forventer nettselskapene investeringer for 140 milliarder kroner.

LVK mener man først må avklare viktige spørsmål som hvilken [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. mars 2017

Finansminister Siv Jensen har i brev til LVK opplyst at det ikke er faglig grunnlag for å redusere kapitaliseringsrenten som benyttes ved beregning av kommunenes eiendomsskatt på kraftanlegg, slik kommunene krever. LVK er uenig. Det er et faktum at renten som tidligere ble benyttet er redusert i [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. mars 2017

LVK har idag sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Forslaget ble fremmet 8. desember 2016, med høringsfrist til 8. mars 2017. LVK oppfordrer [ ] Les mer ...

LVK-nytt19. februar 2017

Den beregnede markedsverdien av norske vannkraftanlegg er redusert med 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Nedgangen innebærer at vertskommunene taper 380 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2017.  Dersom renten ikke justeres i samsvar med den generelle rentenedgangen, vil [ ] Les mer ...

LVK-nytt19. februar 2017

Høyesterett har i dom 15. februar 2017 kommet til at et ansvarlig lån fra Rauma kommune til Rauma Energi AS var å anse som egenkapital og ikke lån. Rauma Energi AS får derfor ikke fradrag for renter ved skatteberegningen, jf skatteloven § 6-40 første ledd.Les mer ...

LVK-nytt19. februar 2017

LVK har sendt utkast til høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til innsyn- og klagerett for kommunene ved verdsettelse av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Høringsfristen er 8. mars 2017.Les mer ...

Siv Jensen
LVK-nytt17. januar 2017

Et flertall på Stortinget 5. desember 2016 vedtok statsbudsjettet for 2017 med følgende merknad: «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg». LVK purrer i brev 17. januar 2017 på svar fra finansdepartementet.    Les mer ...

Ny skatteforvaltningslov
LVK-nytt09. januar 2017

Lov om skatteforvaltning (sfvl.) av 27. mai 2016 nr. 14 trådte i kraft 1.1.2017. Loven erstatter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24. Skatteforvaltningsloven vil gjelde for skattemyndighetenes fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg, jf. esktl. § 8B-1 og for boliger som [ ] Les mer ...

Høyesterett
LVK-nytt03. januar 2017

Høyesterett har berammet Statnettsaken til 7. mars 2017. Det er satt av fire dager til saken. Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.