Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt03. desember 2018

Oslo tingrett har i dag avsagt  dom som slår fast at endring av prisvilkåret for konsesjonskraft fra individuell selvkost til OED-pris ligger innenfor statens revisjonsadgang.

Dommen er prinsipielt viktig for alle vertskommuner med revisjonsprosesser, igangværende eller kommende. Kommunen [ ] Les mer ...

LVK-nytt22. november 2018

LVK har fått gjennomslag for sine merknader til forslag til statsbudsjett for 2019 når det gjelder kompensasjonsordningen (eiendomsskatt) og utjevning av nettleie. Samtidig er det skapt stor usikkerhet til eiendomsskattesatsen ved utskrivning av eiendomsskatt på næring og energianlegg (ny [ ] Les mer ...

Flørli kraftstasjon
LVK-nytt19. november 2018

Finansdepartementet har svart på skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø i Arbeiderpartiet om skattesats ved utskriving av eiendomsskatt etter kommunesammenslåing. I svaret uttaler departementet at skattesatsen etter kommunesammenslåing skal baseres på satsen i den mest folkerike kommunen. [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. november 2018

Borgarting lagmannsrett har i dom 31. oktober 2018 konkludert med at Oslo kommune hadde oversittet utskrivingsfristen i 2016, og derfor må tilbakebetale eiendomsskatten til saksøkerne for dette året. Etter eiendomsskatteloven § 14 er fristen for utskrivning av eiendomsskatt 1. mars. Oslo kommune [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. november 2018

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) reiser spørsmål ved hva som er formålet med Statkrafts restriktive holdning til revisjonssakene, slik de fremstilte det i et innlegg på energidageneLes mer ...

LVK-nytt29. oktober 2018

SFS har opplyst at kommunene først vil motta lister elektronisk første halvdel av november. Les mer ...

LVK-nytt23. oktober 2018

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i kommunal- og forvaltningskomiteen og i energi- og miljøkomiteen 23. oktober 2018.Les mer ...

LVK-nytt17. oktober 2018

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) opplyser at de samlede eiendomsskattegrunnlagene for store kraftverk øker med ca. 3,27 milliarder kr i skatteåret 2019 sammenlignet med 2018, fra ca. 225,52 milliarder kr i 2018 til ca. 228,79 milliarder kr i 2019. Det innebærer en økning i [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. oktober 2018

LVK deltok under høringen om statsbudsjettet 2019 i finanskomiteen 15. oktober 2018. LVK tok opp tre saker med komiteen:

1. Lovforslaget til regjeringen om redusert eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille må presiseres til kun å gjelde bolig- og fritidseiendommer. Om ikke [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. oktober 2018

VIl du bidra til miljøforbedringer i ditt vassdrag?Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.