Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt04. desember 2017

LVK understreket i høringen 24. oktober 2017 at en retaksering, som er forutsatt å være på plass senest innen 1. mars 2019, ikke er gjennomførbart. Merknadene fra finanskomiteen har ikke ført til noen avklaringer. LVK ber derfor i brev 1. desember 2017 om at iverksettelsen av de nye reglene [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. desember 2017

Finanskomiteens merknader til Statsbudsjettet er nå publisert i "foreløpig versjon".Les mer ...

Sunndal
LVK-nytt29. november 2017

LVK inviterer til dagsseminar om eiendomsskatt på Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen, tirsdag 12. desember kl 1015-1500. Disse temaer vil bli behandlet:Les mer ...

statnett
LVK-nytt27. november 2017

I budsjettavtalen 22. november 2017 står det at "Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt". Etter LVKs syn vil dette bety at alle nettanlegg skal beskattes, det vil si både sentralnett (transmisjonsnett), regional- og distribusjonsnett [ ] Les mer ...

Sørfold
LVK-nytt23. november 2017

Regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om en budsjettavtale hvor verk og bruk-skatten fjernes. Avtalen lyder slik:Les mer ...

LVK-nytt08. november 2017

Det foreslås i statsbudsjettet for 2018 omfattende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2019. LVK krever at det nedsettes et lovutvalg, slik vi ba om allerede i 2015. Omfattende lovendringer bør ikke skje som en hastesak som ledd i et statsbudsjett. Kommunenes motstand til [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. november 2017

- Forslagene mangler en «grønn logikk». Olje- og gassnæringen skal slippe skatt på de delene av anleggene hvor det skjer en videreforedling, mens fornybarnæringer som vann- og vindkraft fortsatt skal betale eiendomsskatt. Regjeringens forslag bidrar heller ikke til det grønne skiftet når store [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. november 2017

Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å fjerne "verk og bruk" som egen kategori, samtidlig som produksjonsinstallasjoner foreslås fritatt for eiendomsskatt, betyr store inntektstap for mange kommuner. Samlet betyr forslaget omlag 1,2 milliarder kroner i dårligere kommuneøkonomi. [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. oktober 2017

Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk begrunnes blant annt i behovet for lettelser i beskatningen av datasentere: Regjeringen legger til grunn at etter gjeldende rett er datasentere er å anse som verk og bruk, hvor også alle dataservere skal inngå. LVK er uenig. Et datasenter er verk og [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. oktober 2017

I Statsbudsjettet 2018 I Prop. 1 LS (2017-2018) kap 7 fremmer regjeringen forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på verk og bruk. Forslaget om å oppheve verk og bruk-begrepet og unnta produksjonsinnstallasjoner og -utstyr vil ramme mer enn 300 kommuner. Særlig industrikommunene som vil få [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.