Home Nyhetsoversikt
LVK-nytt15. januar 2019

LVK arrangerer seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret er rettet mot både politikere og administrativt ansatte som har ansvaret for å følge opp vannforvaltningsarbeidet i kommunen. Seminaret er et svar på medlemskommunenes oppfordring til LVK etter seminaret 19. oktober 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. januar 2019

Når maksimalsatsen for eiendomsskatt på hus og hytter reduseres fra 7 til 5 promille, vil kommunenes inntekter bli redusert med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Det viser beregninger som KS har gjennomført. Det er flere LVK-kommuner som kan få et eiendomsskattetap. Les mer ...

Ikrafttredelsen av ny kommunelov
LVK-nytt02. januar 2019

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget 22. juni 2018. I statsråd 20. desember 2018 ble det bestemt at den nye kommuneloven i hovedsak skal tre i kraft fra to ulike tidspunkt. 

Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte [ ] Les mer ...

LVK-nytt21. desember 2018

Olje- og Energidepartementet har i en pressemelding 20. desember orientert om at konsesjonskraftprisen for 2019 er fastsatt til 10,99 øre/kWh.

Dette er en reduksjon i forhold til prisen for 2018, som er 11,20 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2019. LVK vil på vanlig måte be [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. desember 2018

Høsten 2018 lanserte Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) ny elektronisk løsning for oversendelse av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Det er imidlertid kun skatteoppkreveren som har fått tilgang til de elektroniske listene og kommunenes eiendomsskattekontor har måttet henvende [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. desember 2018

Kommunal rapport skriver under KOMMUNESTRUKTUR at "Stortingsflertallet ber i dag regjeringen endre eiendomsskatteloven slik at kommuner som slår seg sammen ikke taper skatteinntekter fra industrianlegg.​ Kraft- og industrikommuner som skal slå seg sammen har de siste ukene kjempet for å [ ] Les mer ...

eiendomsskatt
LVK-nytt06. desember 2018

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2019 å redusere eiendomsskattesatsen til 5 promille. Forslaget skulle kun gjelde for boliger og fritidseiendom, men dette var ikke fanget opp i ordlyden i eiendomsskatteloven § 11. I Innst. 4 L (2018-2019) er ordlyden nå endret  i tråd med LVKs innspill [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. desember 2018

Oslo tingrett har i dag avsagt  dom som slår fast at endring av prisvilkåret for konsesjonskraft fra individuell selvkost til OED-pris ligger innenfor statens revisjonsadgang.

Dommen er prinsipielt viktig for alle vertskommuner med revisjonsprosesser, igangværende eller kommende. Kommunen [ ] Les mer ...

LVK-nytt22. november 2018

LVK har fått gjennomslag for sine merknader til forslag til statsbudsjett for 2019 når det gjelder kompensasjonsordningen (eiendomsskatt) og utjevning av nettleie. Samtidig er det skapt stor usikkerhet til eiendomsskattesatsen ved utskrivning av eiendomsskatt på næring og energianlegg (ny [ ] Les mer ...

Flørli kraftstasjon
LVK-nytt19. november 2018

Finansdepartementet har svart på skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø i Arbeiderpartiet om skattesats ved utskriving av eiendomsskatt etter kommunesammenslåing. I svaret uttaler departementet at skattesatsen etter kommunesammenslåing skal baseres på satsen i den mest folkerike kommunen. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.