Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt 41/02 19. desember 2002. Sekretariatet har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner som ønsker å få oversendt standard utkast til skattetakstvedtekter, jfr LVK-nyttet side 5 pkt 5.4.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVKs sekretariat har kontaktet Skattedirektoratet for å få opplyst når kommunene vil motta eiendomsskattegrunnlagene for 2005 for kraftproduksjonsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en gjeninnføring av kommunal andel av selskapsskatten.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Kommunalkomiteen anbefaler i Innst. S. 255 (2003-2004) Stortinget å avvise regjeringens forslag om en gjeninnføring av kommunal andel av selskapsskatten. Samtidig går komiteen inn for at Stortinget ber Regjeringen sørge for at spørsmålet om en slik gjeninLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har 27. august d.å. sendt nedenstående brev til statsrådene Per Kristian Foss, Einar Steensnæs, Lars Sponheim og Erna Solberg:Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007

Regjeringen har i dag, 26. mars 2003, lagt frem St. meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform. Stortingsmeldingen er en oppfølging av Skatteutvalgets utredning, NOU 2003:9, Forslag til endringer i skattesystemet, som ble fremlagt 6. februar 2003.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Nedenfor følger en orientering om vedtatte endringer i reglene for kraftverksbeskatningen, herunder i reglene som gjelder fastsetting av formuesverdi og eiendomsskattegrunnlag. I tillegg gis det en omtale av verserende rettssaker om eiendomsskatt.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.