Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

LVK har igangsatt arbeidet med å få Stortingets tilslutning til å opprettholde dagens minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget på 1,10 kr/kWh. Det vil kreve iherdig innsats fra alle LVK-kommuner, og LVK vil be hver kommune om å gjøre en innsats lokalt, båLes mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 38/2003 (08.10.03)
Statsbudsjettet 2004 - Regjeringen reduserer inntektene til mer enn 100 kommuner

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2004 å redusere minimumsverdien i eiendomsskattegrunnlaget for kraftforetakene fra 1,10 kr

LVK30. oktober 2007

I Finansdepartementets høringsnotat 3. juni 2003 uttales at ”Departementet mener imidlertid at det vil være hensiktsmessig…at minimumsverdien settes lavere…” I dette ligger at dagens minimumsverdi i eiendomsskattetakseringen for kraftanlegg på 1,10 kr/kWLes mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007

Regjeringen har i dag, 26. mars 2003, lagt frem St. meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform. Stortingsmeldingen er en oppfølging av Skatteutvalgets utredning, NOU 2003:9, Forslag til endringer i skattesystemet, som ble fremlagt 6. februar 2003.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Nedenfor følger en orientering om vedtatte endringer i reglene for kraftverksbeskatningen, herunder i reglene som gjelder fastsetting av formuesverdi og eiendomsskattegrunnlag. I tillegg gis det en omtale av verserende rettssaker om eiendomsskatt.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og Kommunaldepartementet har fremmet. Det vises videre til LVK-nytt nr 1/2004 medLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Eiendomsskatteloven § 25 bestemmer at eiendomsskatten ”skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset”. I forarbeidene til bestemmelser framgår at en kan fastsette en termin i året. Det er heller ikke noe i veien for at en kan fastsette flere termineLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og Kommunaldepartementet har fremmet og sendt på høring. LVK har varslet at organiLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.