Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

LVK var 20. oktober på høring i Finanskomiteen på Stortinget. Nedenfor følger LVKs leder Børre Rønningens innlegg på møtet:Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har igangsatt arbeidet med å få Stortingets tilslutning til å opprettholde dagens minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget på 1,10 kr/kWh. Det vil kreve iherdig innsats fra alle LVK-kommuner, og LVK vil be hver kommune om å gjøre en innsats lokalt, båLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Høyesterett fastslo i Nesset-dommen (Rt 2002 side 94) at telenettet kan eiendomsbeskattes som verk og bruk.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Ved utvidelse av eiendomsskatteområdet til hele kommunen må takseringen være ferdig og skatten skrevet ut før 1. juni 2007. Hvis takseringen ikke blir ferdig, kan skatt i det nye området ikke skrives ut.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har sendt brev til Finansdepartementet hvor det på rettslig og lovgivningspolitisk grunnlag legges til grunn at kommunene har rett til innsyn i grunnlaget for kommunefordelingen av selskapsskatten. LVK ber om møte med departementetLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Hjelmeland kommune har sendt brev til en rekke av LVKs medlemskommuner, hvor de ber kommunene om å støtte et krav om å endre kommunefordelingsreglene for eiendomsskatt. Det er LVKs syn at fordelingsreglene ikke bør endres.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Høyesterett har i dom av 21. juni 2006 fastslått at det kan skrives ut eiendomsskatt på kabelfjernsynsanlegg.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Vedlagt følger Finansdepartementets svar 12. juni 2007 på LVKs brev av 31. oktober 2006. Departementet gir i brevet sine generelle merknader til problemstillingene knyttet til det obligatoriske fritaket i eigedomsskattelova § 5 bokstav h for jord- og skogLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommuneøkonomien med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft. Regelverket og rammebetingelsene på disse områdene er endret vesentlig i det siste, blant annet med viktige endringer i eiendomsskatLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.