Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Eiendomsskatteloven § 25 bestemmer at eiendomsskatten ”skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset”. I forarbeidene til bestemmelser framgår at en kan fastsette en termin i året. Det er heller ikke noe i veien for at en kan fastsette flere termineLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og Kommunaldepartementet har fremmet og sendt på høring. LVK har varslet at organiLes mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...

LVK-nytt nr 12/2006 (2006.04.07)
Eiendomsskatt - Anmodning om møte med Finansdepartementet

Nedenfor følger brev til Finansdepartementet av i dag vedrørende eiendomsskatt.

”Finansdepartementet
Politisk ledelse
Pb

LVK30. oktober 2007

Som det ble redegjort for i LVK-nytt nr. 29/2003 har en interdepartemental arbeidsgruppe vurdert muligheten for å gjeninnføre kommunal selskapsskatt, slik Regjeringen har gått inn for. På bakgrunn av arbeidsgruppens utredning har Finansdepartementet og KoLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har utredet spørsmålet om den nedre grensen for når et småkraftverk omfattes av begrepet verk og bruk i eiendomsskatteloven.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

I budsjettforliket mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet er det oppnådd enighet om å øke den foreslåtte minimumsverdien fra 0,80 øre/kWh til 0,95 øre/kWh. Det innebærer en ”midt på treet”-løsning sammenlignet med dagens minimumsverdi på 1,10 kr/kWh. Den fLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Som et ledd i budsjettforhandlingene har opposisjonspartiene markert sine syn på regjeringens forslag til endringer i kraftskattereglene. SV og SP går mot forslaget til redusert minimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget og forslaget om å heve grensen forLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2004 å redusere minimumsverdien i eiendomsskattegrunnlaget fra 1,10 kr /KWh til 0,80 kr/KWh. Dette vil for de fleste kraftkommunene føre til et betydelig tap i eiendomsskatteinntekter, fordi om lag 80 % av alle kLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg. Dersom forslagene blir vedtatt, vil ligningsmyndighetene i desember for de fleste kraftanleggene fastsette nye - og lavere - eiendomsskattegLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det er en grunnleggende forutsetning i forholdet mellom regjering og Storting at våre folkevalgte kan bygge sine politiske beslutninger på korrekt og relevant informasjon. I regjeringens begrunnelse i statsbudsjettet for endringer i kraftskattereglene, svLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.