Hjem Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Kommunene er ikke lenger skattepliktige for salg av kraftaksjer. Kommuner og fylkeskommuner omfattes av fritaksmetoden som ble innført med virkning for gevinster og tap som realiseres fra og med 26. mars 2004.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Noen av de viktigste virkemidler i kommunepolitikken med betydelig lokalt handlingsrom er eiendomsskatt og konsesjonskraft.Les mer ...

LVK30. oktober 2007
[ ] Les mer ...
LVK-nytt nr 12//2007 (2007.05.08)
Høringsnotat Finnmarkseiendommen

Eiendomsskatt - Finansdepartementet foreslår obligatorisk fritak for de deler av Finnmarkseiendommen som ikke er utbygd

Det vises til LVK-nytt 27/

LVK30. oktober 2007

Finansdepartementet foreslår i Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) å gjeninnføre regelen om at lån mellom kommunalt eid kraftforetak og eierkommunen skal anses som opptatt mellom selvstendige skattesubjekter. Forslaget innebærer at også e-verk organisert som kommLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK sendte 31. oktober 2006 brev til Finansdepartementet med en rekke spørsmål i forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatten til hele kommunen. Det vises til LVK-nytt nr 27/2006. Finansdepartementet har i brev av 26. april 2007 svart på fem av spørsmåleLes mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har i brev til OED 30. mars 2005 protestert mot NVEs forslag om å endre reglene for å beregne naturressusskatt for små kraftverk. Forslaget kan vise seg å virke mot intensjonen om å stimulere til nye utbygginger.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Narvik kommune vant over LKAB i Høyesterett i tvist om valg av verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakseringen av verk og bruk.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Høyesterett fastslo i Nesset-dommen (Rt 2002 side 94) at telenettet kan eiendomsbeskattes som verk og bruk.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Ved utvidelse av eiendomsskatteområdet til hele kommunen må takseringen være ferdig og skatten skrevet ut før 1. juni 2007. Hvis takseringen ikke blir ferdig, kan skatt i det nye området ikke skrives ut.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

LVK har sendt brev til Finansdepartementet hvor det på rettslig og lovgivningspolitisk grunnlag legges til grunn at kommunene har rett til innsyn i grunnlaget for kommunefordelingen av selskapsskatten. LVK ber om møte med departementetLes mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.