Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt12. oktober 2017

Forslag til regler om innsyns- og klagerett ble sendt på høring 8. desember 2016. Departementet mente at kommunene ikke skulle gis innsyns- og klagerett. I Stortingets anmodningsvedtak nr. 631 (2015-2016) ble regjeringen bedt om å fremme forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

I Statsbudsjettet for 2018 varsler Regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (økning med 1,4 %). Økningen begrunnes med at man ønsker å kompensere statens skattebortfall som følge av redusert sats for selskapskatten.Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Regjeringen foreslår ingen endringer i kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt på kraftanlegg. Kapitaliseringsrenten på 4,5 % vil derfor bli stående. Forutsatt at det ikke er andre endringer, vil dette gi reduserte inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg på om lag 380 mill. kroner i 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Regjeringens endringsforslag er i tråd med høringsforslaget som ble sendt på høring 25. april 2017. Forslaget vil innebære et uklart grensesnitt og reduserte inntekter for LVKs medlemskommuner både i form av tapte inntekter på nettanlegg og vannkraftproduksjonsanleggene. LVK vil be Stortinget [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Departementet anslår at forslaget vil gi et samlet inntektstap for kommunene på omlag 800 mill. kroner ved full ikrafttredelse. Vannkraft, vindkraft og deler av petroleumsanleggene skal skjermes. LVK krever lovutvalg.Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Regjeringen har en gjennomgang av kommunenes rolle ved flom og skred på sine hjemmesider. Regjeringen fremhever under forebygging at det er kommunene som skal stå for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og som skal fastlegge hva arealene i kommunen skal brukes til. I redegjørelsen [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. september 2017

Kommunenes kjøp av takseringstjenester for eiendomsskatteformål er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. LVKs sekretariat har utarbeidet maler for kjøp av takseringstjenester på anbud, som på en kostnadseffektiv måte kan tilpasses den enkelte kommunes behov.Les mer ...

LVK-nytt14. september 2017

Selv om stortingsflertallet i april 2016 ba regjeringen om å legge frem et lovforslag om innsyns- og klagerett for kommunene i skattesaker, er lovforslaget ennå ikke fremmet. LVK har sendt brev til Finansdepartementet der lovforslaget etterlyses.

Finansdepartementet sendte høringsforslag [ ] Les mer ...

LVK-nytt07. september 2017

"Nær halvparten i minus uten eiendomsskatt" melder Kommunal Rapport. 190 av landets 360 kommuner som krevde inn eiendomsskatt i 2016 ville hatt et netto driftsresultat i minus uten eiendomsskatten. Eiendomsskatten utgjorde samlet 12,3 milliarder kroner i fjor, ifølge SSB. Av disse kom 2,18 [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. september 2017

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor nytte av kurset [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.