Home Nyhetsoversikt
LVK30. oktober 2007

Eiendomsskatteloven § 25 bestemmer at eiendomsskatten ”skal ytast i terminar så som kommunestyret fastset”. I forarbeidene til bestemmelser framgår at en kan fastsette en termin i året. Det er heller ikke noe i veien for at en kan fastsette flere termineLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har endret ligningen for Statkraft, som må betale 16 mill kroner mer i eiendomsskatt til Sauda kommune. Endringen gjelder eiendomsskattegrunnlaget for årene 2006 og 2007. Statkraft hadde innrapportert feil kraftpris for Sauda I, II og III, en feil [ ] Les mer ...

LVK30. oktober 2007

En samlet kraftbransje med Norsk Hydro i spissen har anlagt sak mot staten for de endringer departementet foretok i 2003 med å ta ut overskuddsskatter av beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Ordførere som er involvert i de ulike revisjonssakene har i dag sendt brev til Stortingets Energi og miljøkomité.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

KrFs sentralstyre ber regjeringen finne løsninger på hjemfallssaken som både sikrer nasjonal kontroll og et sterkt offentlig eierskap.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til departementets notat hvor høringsfrist er satt til 28. februar 2003. Saken vil bli behandlet på LVKs seminar 13. februar 2002. LVK anbefaler de kommuner som har anledning til det - å avvente sin høringsuttalelse til etter seminaret, alternatLes mer ...

LVK30. oktober 2007

I Ot. prp. 93 2002-2003 som ble fremmet 14.05.2003 fastholder Finansdepartementet at gjeldende regler for taksering av overføringsanlegg bør videreføres. Saken er tidligere omtalt i LVK-nytt 41/2002 og 11/2003Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr 10/03 hvor vi redegjør for reglene om merverdiavgift i forhold til kommunens alternative måter å disponere konsesjonskraftrettighetene på.Les mer ...

LVK30. oktober 2007

Under den offentlige høringen i Energi- og miljøkomiteen i dag om Supplering av Verneplan for vassdrag etterlyste komiteen konkrete eksempler på at kommuner med vernede vassdrag har støtt på problemer i sin arealplanlegging innenfor 100 metersbeltet fra vLes mer ...

LVK30. oktober 2007

Det vises til LVK-nytt nr. 49/2003. Sammen med KS, KS Bedrift og Forum for strategisk nettutvikling (FSN) arrangerer LVK et felles seminar på Gardermoen 27 og 28 april, ”Kommunalt eierskap i kraftforsyningen. Bare marked eller også infrastruktur?”Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.