Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt01. november 2017

Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å fjerne "verk og bruk" som egen kategori, samtidlig som produksjonsinstallasjoner foreslås fritatt for eiendomsskatt, betyr store inntektstap for mange kommuner. Samlet betyr forslaget omlag 1,2 milliarder kroner i dårligere kommuneøkonomi. [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. oktober 2017

Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk begrunnes blant annt i behovet for lettelser i beskatningen av datasentere: Regjeringen legger til grunn at etter gjeldende rett er datasentere er å anse som verk og bruk, hvor også alle dataservere skal inngå. LVK er uenig. Et datasenter er verk og [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. oktober 2017

I Statsbudsjettet 2018 I Prop. 1 LS (2017-2018) kap 7 fremmer regjeringen forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på verk og bruk. Forslaget om å oppheve verk og bruk-begrepet og unnta produksjonsinnstallasjoner og -utstyr vil ramme mer enn 300 kommuner. Særlig industrikommunene som vil få [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Forslag til regler om innsyns- og klagerett ble sendt på høring 8. desember 2016. Departementet mente at kommunene ikke skulle gis innsyns- og klagerett. I Stortingets anmodningsvedtak nr. 631 (2015-2016) ble regjeringen bedt om å fremme forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

I Statsbudsjettet for 2018 varsler Regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (økning med 1,4 %). Økningen begrunnes med at man ønsker å kompensere statens skattebortfall som følge av redusert sats for selskapskatten.Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Regjeringen foreslår ingen endringer i kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt på kraftanlegg. Kapitaliseringsrenten på 4,5 % vil derfor bli stående. Forutsatt at det ikke er andre endringer, vil dette gi reduserte inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg på om lag 380 mill. kroner i 2018 [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Regjeringens endringsforslag er i tråd med høringsforslaget som ble sendt på høring 25. april 2017. Forslaget vil innebære et uklart grensesnitt og reduserte inntekter for LVKs medlemskommuner både i form av tapte inntekter på nettanlegg og vannkraftproduksjonsanleggene. LVK vil be Stortinget [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Departementet anslår at forslaget vil gi et samlet inntektstap for kommunene på omlag 800 mill. kroner ved full ikrafttredelse. Vannkraft, vindkraft og deler av petroleumsanleggene skal skjermes. LVK krever lovutvalg.Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Regjeringen har en gjennomgang av kommunenes rolle ved flom og skred på sine hjemmesider. Regjeringen fremhever under forebygging at det er kommunene som skal stå for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og som skal fastlegge hva arealene i kommunen skal brukes til. I redegjørelsen [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. september 2017

Kommunenes kjøp av takseringstjenester for eiendomsskatteformål er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. LVKs sekretariat har utarbeidet maler for kjøp av takseringstjenester på anbud, som på en kostnadseffektiv måte kan tilpasses den enkelte kommunes behov.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.