Hjem Nyhetsoversikt
Sunndal
LVK-nytt29. november 2017

LVK inviterer til dagsseminar om eiendomsskatt på Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen, tirsdag 12. desember kl 1015-1500. Disse temaer vil bli behandlet:Les mer ...

statnett
LVK-nytt27. november 2017

I budsjettavtalen 22. november 2017 står det at "Master og linjer i transmisjonsnettet («monstermaster») og nettanlegg ilegges fortsatt eiendomsskatt". Etter LVKs syn vil dette bety at alle nettanlegg skal beskattes, det vil si både sentralnett (transmisjonsnett), regional- og distribusjonsnett [ ] Les mer ...

Sørfold
LVK-nytt23. november 2017

Regjeringspartiene, Venstre og KrF har blitt enige om en budsjettavtale hvor verk og bruk-skatten fjernes. Avtalen lyder slik:Les mer ...

LVK-nytt08. november 2017

Det foreslås i statsbudsjettet for 2018 omfattende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2019. LVK krever at det nedsettes et lovutvalg, slik vi ba om allerede i 2015. Omfattende lovendringer bør ikke skje som en hastesak som ledd i et statsbudsjett. Kommunenes motstand til [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. november 2017

- Forslagene mangler en «grønn logikk». Olje- og gassnæringen skal slippe skatt på de delene av anleggene hvor det skjer en videreforedling, mens fornybarnæringer som vann- og vindkraft fortsatt skal betale eiendomsskatt. Regjeringens forslag bidrar heller ikke til det grønne skiftet når store [ ] Les mer ...

LVK-nytt01. november 2017

Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2018 om å fjerne "verk og bruk" som egen kategori, samtidlig som produksjonsinstallasjoner foreslås fritatt for eiendomsskatt, betyr store inntektstap for mange kommuner. Samlet betyr forslaget omlag 1,2 milliarder kroner i dårligere kommuneøkonomi. [ ] Les mer ...

LVK-nytt20. oktober 2017

Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk begrunnes blant annt i behovet for lettelser i beskatningen av datasentere: Regjeringen legger til grunn at etter gjeldende rett er datasentere er å anse som verk og bruk, hvor også alle dataservere skal inngå. LVK er uenig. Et datasenter er verk og [ ] Les mer ...

LVK-nytt18. oktober 2017

I Statsbudsjettet 2018 I Prop. 1 LS (2017-2018) kap 7 fremmer regjeringen forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på verk og bruk. Forslaget om å oppheve verk og bruk-begrepet og unnta produksjonsinnstallasjoner og -utstyr vil ramme mer enn 300 kommuner. Særlig industrikommunene som vil få [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

Forslag til regler om innsyns- og klagerett ble sendt på høring 8. desember 2016. Departementet mente at kommunene ikke skulle gis innsyns- og klagerett. I Stortingets anmodningsvedtak nr. 631 (2015-2016) ble regjeringen bedt om å fremme forslag om innsyns- og klagerett for kommunene over [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. oktober 2017

I Statsbudsjettet for 2018 varsler Regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen til 35,7 % (økning med 1,4 %). Økningen begrunnes med at man ønsker å kompensere statens skattebortfall som følge av redusert sats for selskapskatten.Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.