Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt15. april 2016

Energiminister Tord Lien la i dag frem regjeringens energimelding. Det vises til LVK-nytt om Energimeldingen for en generell orientering om saker av direkte interesse for [ ] Les mer ...

Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030
LVK-nytt15. april 2016

Olje- og energiminister Tord Lien presenterte i dag Energimeldingen, 17 år etter at den forrige kom i 1999. LVK refererer her saker som er omtalt i [ ] Les mer ...

LVK-nytt14. april 2016

I Regjeringens stortingsmelding «Bedre skatt» med forslag til ny skattereform (Meld. St. 4 (2015-2016)) foreslås at lavere selskapsskatt kombineres med en økning i grunnrenteskatten for vannkraftbransjen. Ettersom grunnrenteskatt kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget, innebærer forslaget [ ] Les mer ...

LVK-nytt12. april 2016

Flertallet i finanskomiteen ber i innstilling til ny skatteforvaltningslov Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om innsynsrett og klageadgang for kommunene ved fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg.

LVK er svært tilfreds med at flertallet i komiteen har [ ] Les mer ...

Fronten på Oslo tinghus
LVK-nytt06. april 2016

LVKs høringsuttalelse til Kommunaldepartementets forslag om en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuner mv. er publisert på LVKs hjemmeside.  [ ] Les mer ...

Stortinget med løve i forgrunnen. Copyright: News Øresund
LVK-nytt01. april 2016

Stortinget vedtok 31. mars 2016 grunnlovfesting av det lokale selvstyret ved følgende endring i Grunnloven § 49:

"Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov."

[ ] Les mer ...
LVK-nytt21. mars 2016

Eiendomsskatteseminaret 2016 finner sted 18. mai i Oslo. Her vil blant annet følgende temaer bli debattert:

  • Revidert nasjonal budsjett – saker av betydning for medlemskommunene
  • Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet

  • Kommunal eller statlig

  • [ ] Les mer ...
LVK-nytt18. mars 2016

LVKs leder og sekretariat takker deltakere fra alle medlemskommune for et godt oppmøte på regionmøtene. Tilstede var 363 deltakere fra 118 LVK medlemskommuner. Tilbakemeldingene fra møtene er svært positive og viser et godt samhold og styrket samarbeid!

På regionmøtene 2016 ble det [ ] Les mer ...

LVK-nytt11. mars 2016

Flertallet i stortingets energi- og miljøkomité gikk fredag 11. mars inn for å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. Flertallet i komiteen følger med dette regjeringens forslag. Kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille må være innfridd innen fem år.

[ ] Les mer ...

LVK-nytt08. mars 2016

Regjeringen foreslår i Prop. 35 L (2015-2016) endringer i regelverket for de kommunalt eide nettselskap. Det foreslås pålagt ved lov et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle selskap, uavhengig av selskapets størrelse, uavhengig av de konkrete forhold og uavhengig av hvor mange kunder det [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.