Hjem Nyhetsoversikt
LVK-nytt19. februar 2017

Den beregnede markedsverdien av norske vannkraftanlegg er redusert med 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Nedgangen innebærer at vertskommunene taper 380 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2017.  Dersom renten ikke justeres i samsvar med den generelle rentenedgangen, vil [ ] Les mer ...

LVK-nytt19. februar 2017

Høyesterett har i dom 15. februar 2017 kommet til at et ansvarlig lån fra Rauma kommune til Rauma Energi AS var å anse som egenkapital og ikke lån. Rauma Energi AS får derfor ikke fradrag for renter ved skatteberegningen, jf skatteloven § 6-40 første ledd.Les mer ...

LVK-nytt19. februar 2017

LVK har sendt utkast til høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til innsyn- og klagerett for kommunene ved verdsettelse av kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Høringsfristen er 8. mars 2017.Les mer ...

Siv Jensen
LVK-nytt17. januar 2017

Et flertall på Stortinget 5. desember 2016 vedtok statsbudsjettet for 2017 med følgende merknad: «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg». LVK purrer i brev 17. januar 2017 på svar fra finansdepartementet.    Les mer ...

Ny skatteforvaltningslov
LVK-nytt09. januar 2017

Lov om skatteforvaltning (sfvl.) av 27. mai 2016 nr. 14 trådte i kraft 1.1.2017. Loven erstatter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24. Skatteforvaltningsloven vil gjelde for skattemyndighetenes fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg, jf. esktl. § 8B-1 og for boliger som [ ] Les mer ...

Høyesterett
LVK-nytt03. januar 2017

Høyesterett har berammet Statnettsaken til 7. mars 2017. Det er satt av fire dager til saken. Les mer ...

LVK-nytt22. desember 2016

LVK har idag sendt brev til Statnett som svar på Statnetts brev til kommunene om eiendomsskatt.Les mer ...

LVK-nytt20. desember 2016

Olje- og Energidepartementet  har i en meddelelse 19. desember 2016 orientert om at konsesjonskraftprisen for 2017 er 11,48/kWh. Dette er en liten økning fra prisen for 2016, som er 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017. Les mer ...

LVK-nytt16. desember 2016

LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan [ ] Les mer ...

LVK-nytt14. desember 2016

Finansministeren har i brev 13. desember 2016 til Stortingets presidentskap sagt nei til å endre kapitaliseringsrenten for kraftanlegg før årsskiftet. Det innebærer at 175 kommuner vil få reduserte eiendomsskatteinntekter med tilsammen nær 400 millioner kroner i 2017 sammenlignet med 2016. [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.