Home LVK Fagomrader Eiendomsskatt Lover og regler

Lover og regler

En av de viktigste skatteordningene for kraftkommunene er eiendomsskatt. Eiendomsskatten er regulert i lov om eigedomsskatt til kommunane av 30. mai 1975 nr. 18. Verdsettelsesreglene for eiendomsskatt på kraftanlegg finner man i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-5. Både kraftlinjer og kraftanlegg regnes som verk og bruk. Kraftanleggene er som regel det viktigste skatteobjektet i kommunene. Videre gjelder forvaltningsloven i utgangspunktet for saksbehandlingen i eiendomsskattesaker. En liste over de viktigste lovene for eiendomsskatten finner du nedenfor.

Eiendomsskatten er regulert i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29, (Eiendomsskatteloven (esktl).

Loven ble endret med virkning fra 1. januar 2013. Endringene gjaldt i hovedsak...

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.2.1967 gjelder som utgangpunkt for eiendomsskatten. På grunn av særegne forhold ved eiendomsskatten er det i visse tilfeller gitt regler som er mer tilpasset eiendomsskatten, se bl.a. ...

Lov om skatteforvaltning, LOV-2016-05-27-14 (skatteforvaltningsloven) gjelder for saksbehandlingen i skattesaker. Lovens bestemmelser gjelder som spesialregler foran de alminnelige...

Lov om skatt av inntekt og formue av 26. mars 1999 nr. 14 (Skatteloven) inneholder i kapittel 18 "Særregler ved skattlegging av kraftforetak."

Naturressursskatten på 1,1 øre/kWh til kommunene fremgår av skatteloven...