Home LVK Fagomrader Kraftlinjer og overføringsanlegg Lover og regler

Lover og regler

De fleste reglene om kraftlinjer og andre typer nettanlegg finnes i energiloven eller forskriftene til energiloven. I energiloven finnes det for eksempel regler om konsesjon, leveringsplikt og omsetning av kraft.

Energiloven

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen og inneholder et samlet...

Plan- og bygningsloven
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2007 nr. 71 regulerer kommunes og statens rolle som planmyndighet. Loven gjelder som hovedregel også tiltak i vassdrag, men det er gjort viktige unntak for energisektoren.

Forskrifter til plan- og...

Plan- og bygningsloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 regulerer kommunes og statens rolle som planmyndighet. Loven gjelder som hovedregel også tiltak i vassdrag, men det er...