Home LVK Fagomrader Kraftlinjer og overføringsanlegg Nettsystem og -nivåer

Nettsystem og -nivåer

Stortinget har bestemt at en av forutsetningene for et effektivt kraftmarked, er at det er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet.

Nettsystem

Netteiers grad av selskapsmessig eller eiermessig integrasjon med en eller flere kraftleverandører, skal ikke gi grunnlag for særordninger som påvirker kundens valg av leverandør.

Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. De skal sørge for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, med det som formål å sikre et tilstrekkelig konkurransenivå i markedet. I tillegg plikter nettselskapene å gjennomføre leverandørskifter når de mottar en melding om dette, i tråd med bestemmelsene i avregningsforskriften.

Nettnivåer

Overføringsnettet er delt inn i tre nivåer: Sentralnettet, regionalnettet og det lokale nettet (distribusjonsnettet).

Sentralnettet

Sentralnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Sentralnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Sentralnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning.

Statnetts nettutviklingsplan fra 2013 kan lastes ned her.

Regionalnettet

Regionalnettene er bindeledd mellom sentralnettet og distribusjonsnettene. Storparten av den kraftintensive industrien og de fleste produksjonsselskapene er knyttet til regional- og sentralnettet.

Distribusjonsnettet

De lokale nettene sørger normalt for distribusjon av kraft til sluttbrukerne, som husholdninger, tjenesteyting og industri. Distribusjonsnettene har normalt spenning opp til 22 kV, men spenningen transformeres ned til 230 volt for levering til vanlige strømbrukere.

LVK-bistand i nettspørsmål  

Advokatene i sekretariatet bistår på forespørsel kommuner som har spørmål til konsesjonsbehandling og høringsprosessen vedrørende linjefremføring, herunder spørsmål om kabling og luftspenn, andre miljøtiltak, konsekvensutredninger, trasévalg, nettregulering, inntektsrammer og nettariffer mv.