Home LVK Fagomrader Kraftskatt Lover og regler

Lover og regler

De fleste og viktigste materielle reglene om skatt på vannkraftanlegg finnes i skatteloven. Regler om saksbehandlingen i skattesaker finnes i ligningsloven. Disse to lovene og annet relevant regelverk finner du linker til nedenfor.

 

Lov om ligningsforvaltning av 13. juni 1980 nr. 34 (ligningsloven) gjelder for saksbehandlingen i skattesaker. Lovens bestemmelser gjelder som spesialregler foran de alminnelige saksbehandlingsreglene i...

 

Lov om skatt av inntekt og formue av 26. mars 1999 nr. 14 (Skatteloven) inneholder i kapittel 18 "Særregler ved skattlegging av kraftforetak."

Naturressursskatten på 1,1 øre/kWh til kommunene fremgår av...