Home LVK Fagomrader Småkraft

Småkraft

På disse sidene vil du finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder ved småkraftutbygginger, hvordan fallverdiene skal fastsettes, samt hvilke skatteregler som kommer til anvendelse. Informasjonen er i hovedsak rettet mot vertskommunene, men enkelte temaer er også aktuelle for grunneiere. Dette gjelder særlig problemstillingene knyttet til ekspropriasjon og fallerstatninger.

Tilgang til de av underartiklene på denne siden som kun er ment å være tilgjengelige for LVKs medlemskommuner gjennom pålogging, ber vi om at ikke videreformidles til andre.

På grunn av liberaliseringen av kraftmarkedet, økte strømpriser og senest elsertifikatordningen, har vannkraften fått stadig større økonomisk verdi. Det medfører at selv mindre vannfall er økonomisk lønnsomme å bygge ut. En konsekvens av prisøkningen er at stadig flere private grunneiere og kommuner har valgt å bygge små vannkraftverk i egne vannfall. LVKs ståsted har vært at liberalisering av energimarkedet også må innebære at erstatning ved ekspropriasjon av vannfall må baseres på markedsverdi, ikke naturhestekraftmetoden. 

Uavhengig av om kommunen selv er utbygger eller utbyggingen skjer i regi av private grunneiere, vil småkraftutbygging kunne representere flere fordeler for kommunen. For kommunene vil økt lokal sysselsetting føre til økning i de lokale skatteinntekter i form av eiendomsskatt og personskatt.