Home LVK Fagomrader Småkraft Egenbemanning for småkraftverk

Egenbemanning for småkraftverk

Kompetanseforskriften (forskrift 10. mars 2011 nr. 263 om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer) setter krav til bemanning for kraftproduksjon og nettselskap. Ved høringsnotat av 21. oktober 2014 har departementet foreslått å oppheve forskriften. Departementet vil i stedet erstatte forskriften med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav inntatt i energilovforskriften. Kravet til bemanning skal etter forslaget kun gjelder for kraftproduksjon med innstallert effekt over 10 MW, jf. utkast til ny energilovsforskrift § 3-9 annet ledd:

Alle med konsesjon etter energiloven § 3-1 for kraftproduksjon med over 10 MW installert effekt skal ha minst én ansatt med kompetanse til å ivareta ledelse, kontroll og praktisk drift.

NVEs nettsider er det gitt nærmere veiledning om kompetansekravet. For tiden gjelder det følgende:

Drift av småkraftverk med opp til 10 MW installert effekt kjennetegnes ved å være automatisert slik at driftsoppgavene samlet kun vil kreve noen uke- eller månedsverk pr år. Driften omfatter primært praktisk tilsyn og vedlikehold på vannsiden, samt tilsyn med og vedlikehold av elektriske anlegg. Mens større kraftprodusenter kan fatte beslutninger som kan påvirke forsyningssikkerhet og miljø, vil driften av småkraft i hovedsak omfatte ivaretakelse av nødvendige rutiner.

Elektriske høyspenningsanlegg tilknyttet småkraftverk drives ofte etter avtale av det lokale nettselskapet, alternativt etter avtale med annen ekstern kompetanse. Lokal kraftforsyning er i regelen ikke avhengig av kontinuerlig drift av småkraftverk. Eventuelle feil hos produsent som påvirker lokalt nett håndteres i samsvar med tilknytningsavtalen med det lokale nettselskapet.

Dammer og vannleier skal følges opp av eiers personell i samsvar med gjeldende regelverk. Spesielle utfordringer ved drift av dammer, vannveier og småkraftverk er at ansvarsfordelingen hos eier ikke alltid er helt avklart, at NVE ikke finner fram til den ansvarlige, og at eier ikke har full oversikt over gjeldende regelverk og over alle elementer i anlegget sitt. Dette søkes nå løst ved at det etter forskrift om damsikkerhet kreves årlig rapportering til NVE med opplysninger om en registrert ansvarlig person for hvert kraftverk. Det stilles ellers krav til kompetanse for småkraftverk etter internkontrollforskriften, damsikkerhetsforskriften og DSBs regelverk.

Ut fra faktisk driftsomfang, skadepotensial og at driften reguleres av øvrige regelverk, finner NVE at det ikke skal kreves en egen ansatt for det enkelte småkraftverk. At bare ca 1/3 av småkraftverkene har egen anleggskonsesjon etter energiloven og dermed omfattes av kompetanseforskriften, bidrar også til denne konklusjonen.

Grensen for krav om egne ansatte etter kompetanseforskriften vil gå ved 10 MW for vannkraft. For vannkraftverk med større installert effekt enn 10 MW vil det kreves minst en ansatt med kompetanse innen praktisk drift av kraftverket, ledelse og kontroll. For større kraftverk vil det være behov for økt bemanning.

NVE 24.5.2013