Home LVK Fagomrader Vannkraftproduksjon Lover og regler

Lover og regler

Vannkraftutbygging er underlagt flere lover og forskrifter avhengig av type og størrelse på prosjektet.

For vertskommunene vil det kunne ha stor betydning hvilken lov som kommer til anvendelse. Vertskommunenes interesser er best ivaretatt i konsesjonslovene fra 1917, som fortsatt gjelder. Det er i disse lovene kommunenes rett til eksempelvis konsesjonskraft er lovfestet.
Nedenfor følger de lovene som er av av størst betydning for vannkraftproduksjon.

Energiloven

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen og inneholder et samlet...

Industrikonsesjonsloven

Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 (industrikonsesjonsloven/ervervsloven) inneholder regler om ervervskrets, konsesjonsvilkår og -...

Plan- og bygningsloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 regulerer kommunes og statens rolle som planmyndighet. Loven gjelder som hovedregel også tiltak i vassdrag, men det er...

EUs vanndirektiv er gjort til norsk rett. Bestemmelsene i vanndirektivet er nedfelt i forskrift om rammer for vannforvaltningen:

Vannforvaltningsforskriften

Vannressursloven

Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven) skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.

Loven trådte i kraft 1. januar...

Vassdragsreguleringsloven

Lov om vasdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 (vassdragsreguleringsloven) gjelder for alle vassdragstiltak som har til formål å endre vassdragets vannføring.

Loven gjelder...