Home LVK Fagomrader Vassdragsvern og miljø Vassdragsmiljø

Vassdragsmiljø

Norge har en særpreget og svært variert vassdragsnatur. Store kontraster gir stort mangfold i vassdragstyper, både med hensyn til økologi og landskap.

Mange av våre vassdrag er berørt av vannkraftutbygging, men fortsatt har vi mye urørt vassdragsnatur. Uberørt natur blir stadig viktigere som verdi, samtidig som bruken av vassdrag og arealene langs dem medfører inngrep.

Revisjon av eldre konsesjonsvilkår i utbygde vassdrag

En viktig sak for LVK er å bedre miljøet i allerede utbygde vassdrag gjennom revisjon av konsesjonsvilkårene i eldre konsesjoner. Det vises til "Revisjon av vilkår" under fagområdet "Vannkraftproduksjon".

Vannforskriften

Et annet viktig regelverk for å bedre miljøvilkårene i allerede utbygde vassdrag, vil være Vannforskriften, se egen side om dette temaet i menyen til venstre.

Miljøtiltak i vassdrag

Ved nye utbygginger kan konsesjonsmyndighetene pålegge utbygger å gjennomføre miljøtiltak for å bøte på skader og ulemper som følge av inngrep i vassdraget. I forbindelse med fornyelse av konsesjon og revidering av konsesjonsvilkår for gamle regulering blir miljøtiltak også vurdert og pålagt utbygger, se emnet "Revisjon av vilkår". Minstevannføring er ofte det viktigste tiltaket, men også magasinrestriksjoner, fisketrapper, terskler og habitatforbedringer er aktuelle tiltak.

NVE gir bistand og tilskudd til miljøtiltak der NVE selv tidligere har utført inngrep som har forringet miljøkvalitetene i vassdraget og der det ikke er en eller flere tiltakshavere som har et klart ansvar for å avbøte virkningene av inngrepet. Eksempler på slike miljøtiltak er i følge NVE åpning av avstengte sideløp og meandersvinger, etablering av vegetasjon på gamle steinkledde sikringer, bygging av utstikkere i elveløpet for å redusere vannhastigheten, utlegging av stor stein for å skape variasjon i løpet og tilførsel av gytegrus.

NVE opplyser at bistand først og fremst gis til tiltak som kommer mange til gode, som bidrar til å ivareta truede eller sårbare miljø og der det ikke er en eller flere tiltakshavere som har et klart ansvar for å avbøte virkningene av inngrepet. NVE har de senere årene tatt ansvaret for prosjektering og gjennomføring av flere miljøtiltak i inngrepspåvirkede vassdrag, ofte i samarbeid med flere aktører slik som berørte kommuner, Vegvesenet og regionale myndigheter. I de fleste tilfeller er det utarbeidet helhetlige tiltaksplaner for disse vassdragene.

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er et viktig instrument for kommunenes arealplanlegging. Loven gjelder også for vassdrag, og vassdragene er viktig for mange brukerinteresser, og elvesletter og deltaer er ofte attraktive byggeområder. Økt press på vassdrag og vassdragsnære områder stiller store krav til kommunenes arealplanleggingen. Planlegging av arealene langs vassdrag må ta hensyn til vassdragenes bruks- og verneverdier, og faren for flom, erosjon og skred.

LVK har i flere år arbeidet for å styrke plan- og bygningsloven som den generelle areallov også i utbyggingssaker. Endringen i plan- og bygningsloven som ble vedtatt av Stortinget i 2008 gir imidlertid sektorlovgivningen forrang i energisaker.