Home LVK Fagomrader Vassdragsvern og miljø Vassdragsvern Verneplan for vassdrag

Verneplan for vassdrag

Stortinget vedtok Verneplan for vassdrag i 1973, 1980, 1986, 1993, 2005 og 2009. (Verneplan I, II, III, IV, supplering og avsluttende supplering). Verneplanen som består av 389 objekter, omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur.

I juni 2009 vedtok Stortinget vern av:

  • Vefsna i Nordland (regionalplan vedtatt i 2014 ligger her)
  • Tovdalsvassdraget i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark 
  • Langvella i Sør-Trøndelag.

Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlige nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. 

Stortinget vedtok i 2005 at det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag, unntatt for Bjerkreimsvassdraget hvor grensen ble satt til 3MW.

Det er fortsatt en forutsetning at eventuelle utbygginger ikke skal svekke verneverdiene i vassdragene

En liste over verneplanene og relevante kilder finner du på NVEs nettsider.