Home LVK Horinger og Publikasjoner Andre publikasjoner OED: Fakta 2008

OED: Fakta 2008

Faktahefte om energi og vannressurser er en publikasjon fra OED. Heftet beskriver den stasjonære energiforsyningen og sentrale sider ved forvaltningen av norske vannressurser. Fakta 2008 gir en samlet fremstilling av ressursgrunnlaget, forvaltning, forskning, produksjon, transport, omsetning og bruk av energi med spesiell vekt på vannkraften. Formålet med faktaheftet er å presentere faktakunnskaper omkring energi i Norge.

All produksjon, transport og bruk av energi påvirker miljøet. Det blir lagt betydelig vekt på miljøhensyn i beslutninger som blir tatt på energiområdet. I heftet er miljøperspektivet omtalt i tilknytning til de ulike emnene.

Hvert år presenteres et utvalgt emne grundigere. I Faktahefte 2008 gjennomgås regjeringens igangsatte arbeid med å utarbeide en helhetlig strategi for forskning og teknologiutvikling innenfor energisektoren, kalt Energi21. Strategien har som overordnet mål å øke verdiskapingen gjennom satsing på forskning og utvikling (FoU) og ny teknologi.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de fleste områdene presenteres det tall for 2007.

Lenke til Fakta 2008 finner du her.

Fakta 2008 kan også lastes ned i pdf-fil.