Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2021 | 2020 | 2019 | 2018

Naturressurskommunene har 28. januar 2021 avgitt høringsuttalelse til NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn, som ble avlevert av Distriktsnæringsutvalget 28. oktober 2020. 

...Read more

Naturressurskommunene har 10. desember 2020 inngitt innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. 

...Read more

Naturressurskommunene har 11. oktober 2020 inngitt innspill til Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land. 

Les høringssvaret...Read more

Landsstyret i LVK vedtok i dag 28. november 2019 på LVKs høringsuttalelse til NOU 2019:16 - Skatt på vannkraftverk.Read more

Finansdepartementet har sendt forslag til ny bestemmelse om eiendomsskattesats ved kommunesammenslåing på høring, med frist til 12. juli 2019. Forslaget er foranlediget at Stortingets anmodingsvedtak nr 189 fra 15. desember 2018. 

Etter LVKs syn vil forslaget - i strid med Stortingets...Read more

LVK arrangerte 13. november høringsmøte til NOU 2019:16. På møtet ble LVKs utkast til høringssvar gjennomgått. Et oppdatert utkastet per 19. november ligger vedlagt. LVK oppfordrer alle kommuner til å avgi egne høringsuttalelser, basert på erfaringstall og situasjonen i egen kommune.

Også...Read more

LVK organiserer 175 kommuner som alle er vertskommuner for store vannkraftanlegg. LVKs formål er å bistå medlemskommunene i alle spørsmål knyttet til vannkraftproduksjon, herunder naturfaglige, økonomiske, juridiske og politiske spørsmål. I NVEs forslag 1.april 2019 til Nasjonal ramme for...Read more

LVK har avgitt høringsuttalesle til Olje- og energidepartementets høringsnotat om ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

...Read more

Nærings- og fiskerideaprtementet (NFD) har sendt på høring NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - Næringslivets tilgang til kapital (Kapitaltilgangsutvalget), med høringsfrsit 2. juli 2018.

Industrikommunene, Landssamanslutnigna av Vasskraftkommunar (LVK) og Nettverk av...Read more

Bokrygger

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår fundamentale endringer i organiseringen av vannforvaltningen, som fjerner dagens lokaldemokratiske forankring og overfører de oppgaver som i dag tilligger fylkeskommunene til staten. Forslaget strider mot de planrettslige...Read more

Sider