Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

LVK har sendt inn høringsuttalelse til forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse om endringer i vannressursloven. LVKs uttalelse gjelder departementets forslag til endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil  1MW installert effekt.

...Read more

LVKs medlemskommuner er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, natturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. LVKs sekretariat har i samarbeid med ESU utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan...Read more

LVK har utarbeidet høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om endring av rentesats for tilbakebetaling av eiendomsskatt, som er...Read more

Fronten på Oslo tingrett

LVK har sendt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en tvisteløsningsmekanisme mellom kommune...Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse til Olje- og energiderpartementes høringsbrev 9. november om forslag til endringer av lov 14. desember 1917 om erverv av vannfall mv.  med frist 9. februar 2016. Her er...Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om ny skatteforvaltningslov. I høringsuttalelsen går LVK imot forslaget om å begrense kommunenes søksmålsadgang for eiendomsskattetaksering av kraftanlegg.Read more

LVK har av avgitt høringsuttalelse til Reiten-rapporten for et bedre organisert strømnett. Høringsuttalelsen ble vedtatt på landsstyremøte 17.september 2014.Read more

LVKs brev om varslede endringer i statsbudsjettet 2012 - formuesverdsettelse som eiendomsskattegrunnlag - foreløpige kommentarer.Read more

LVK har avgitt høringsuttalelse til NVE vedrørende endringer i systemansvarsforskriften, energilovforskriften og forskrift om opprinnelsesgarantier for kraftRead more

Sider