Home LVK Horinger og Publikasjoner Saker på høring

Saker på høring

At en sak er ute på høring vil si at myndighetene (departement eller direktorat) ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement, direktorater mv) har å si til et forslag som man arbeider med.

Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Det er særlig saker som sendes på høring fra NVE og Olje- og energidepartementet (OED) som er av særlig interesse for LVKs medlemskommuner. Også saker som sendes på høringer fra Finansdepartementet (FIN), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) får betydning for energisektoren. Høringer som sendes fra departementene finner du på www.regjeringen.no

 

Vis kun fra:
2021 | 2020 | 2019 | 2018

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til regler om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg. Høringen er et ledd i oppfølgingen av et anmodningsvedtak Stortinget fattet 28. april 2016 under behandlingen av den nye...Read more

Giljajuvet i Gjesdal kommune

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i vannressursloven og jordlova.  Høringsfrist 10. februar.
Høringsdokumentene kan leses nedenfor.Read more

Flom Storefossen Bergsdalen i Vaksdal kommune

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.  Høringsfristen er 17. februar 2017. Høringsdokumentene kan leses nedenfor.Read more

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk. Høringsfristen er 1. juli 2016.
Nedenfor finner du høreingsbrev og høringsnotat.

...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt NOU 2016:4 Ny kommunelov på høring.  Høringsfristen er 6. oktober 2016

Høringsbrev
...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.Read more

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.Read more

Klima- og miljødepartementet har sendt ut forslag til forskrifter for tilskuddsordningen innenfor naturforvaltning, friluftsliv og forurensing på høring.Read more

Sider