Home LVK Horinger og Publikasjoner Saker på høring

Saker på høring

At en sak er ute på høring vil si at myndighetene (departement eller direktorat) ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement, direktorater mv) har å si til et forslag som man arbeider med.

Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Det er særlig saker som sendes på høring fra  NVE og Olje- og energidepartementet (OED) som er av særlig interesse for LVKs medlemskommuner. Også saker som sendes på høringer fra Finansdepartementet (FIN), Kommunale og Moderniseringsdepartementet (KMD) og Klima og miljødepartementet (KLD) får betydning for energisektoren. Høringer som sendes fra departementene finner du på www.regjeringen.no

 

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til regler om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg. Høringen er et ledd i oppfølgingen av et anmodningsvedtak Stortinget fattet 28. april 2016 under behandlingen av den nye...Read more

Giljajuvet i Gjesdal kommune

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i vannressursloven og jordlova.  Høringsfrist 10. februar.
Høringsdokumentene kan leses nedenfor.Read more

Flom Storefossen Bergsdalen i Vaksdal kommune

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.  Høringsfristen er 17. februar 2017. Høringsdokumentene kan leses nedenfor.Read more

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk. Høringsfristen er 1. juli 2016.
Nedenfor finner du høreingsbrev og høringsnotat.

...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt NOU 2016:4 Ny kommunelov på høring.  Høringsfristen er 6. oktober 2016

Høringsbrev
...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.Read more

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.Read more

Klima- og miljødepartementet har sendt ut forslag til forskrifter for tilskuddsordningen innenfor naturforvaltning, friluftsliv og forurensing på høring.Read more

Sider