Home LVK Horinger og Publikasjoner Saker på høring

Saker på høring

At en sak er ute på høring vil si at myndighetene (departement eller direktorat) ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement, direktorater mv) har å si til et forslag som man arbeider med.

Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Det er særlig saker som sendes på høring fra NVE og Olje- og energidepartementet (OED) som er av særlig interesse for LVKs medlemskommuner. Også saker som sendes på høringer fra Finansdepartementet (FIN), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) får betydning for energisektoren. Høringer som sendes fra departementene finner du på www.regjeringen.no

 

Vis kun fra:
2020 | 2019 | 2018 | 2017

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til regler om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg. Høringen er et ledd i oppfølgingen av et anmodningsvedtak Stortinget fattet 28. april 2016 under behandlingen av den nye...Read more

Giljajuvet i Gjesdal kommune

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i vannressursloven og jordlova.  Høringsfrist 10. februar.
Høringsdokumentene kan leses nedenfor.Read more

Flom Storefossen Bergsdalen i Vaksdal kommune

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.  Høringsfristen er 17. februar 2017. Høringsdokumentene kan leses nedenfor.Read more