Home Node Internasjonalt rammeverk

Internasjonalt rammeverk

Norge er en del av det indre energimarkedet gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

Norge som energinasjon

80 prosent av den norske oljeproduksjonen blir solgt til EU-markedet, og nesten all norsk gass blir levert gjennom gassrørledninger til Europa.

Integrasjonen gjelder ikke bare for olje- og gass, men også for vannkraft som følge av de vedtak som er tatt vedrørende åpningen av energimarkedene i EU. 

Det innenlandske forbruket av elektrisitet er i det alt vesentlige (99 %) basert på vannkraft. Norge er fysisk knyttet til Norden og det europeiske kraftmarked gjennom kabler og ledninger til henholdsvis Nederland, Sverige, Danmark, Russland og Finland. 

EØS-avtalen og energi

EU-traktatene inneholder ingen særskilte energibestemmelser. EU har likevel utviklet et energisamarbeid på konkrete områder på grunnlag av en rekke ulike traktatbestemmelser. Av særlig betydning er bestemmelsene om det indre marked og miljø.

Felles regler er blant annet utviklet på områdene olje, naturgass og elektrisitet. Som følge av dynamiske og allerede pågående endringsprosesser i EU innenfor energiområdet, er det av stor interesse for Norge å kunne være med på å utforme utviklingen i regelverket.

Vesentlige deler av energisamarbeidet i EU faller innenfor EØS-avtalens virkeområde. Samtidig må myndigheter og foretak i EØS-området også innenfor denne sektoren forholde seg til EØS-avtalens alminnelige bestemmelser om konkurranse, statsstøtte, monopoler m.m.. Også avtalens bestemmelser om miljø og forskning er viktige for energisektoren.

Som energinasjon påvirkes Norge i tillegg av mange av de delene av EU-landenes samarbeid på energiområdet som faller utenfor EØS-avtalen.

EØS-samarbeidets viktigste utfordringer på energisektoren knytter seg først og fremst til den videre utviklingen av det indre markedet for gass og elektrisitet og til miljøpolitiske virkemidler og deres virkninger for energisektoren. Det legges stor vekt på å utnytte de mulighetene EØS-avtalen gir for innflytelse på nytt regelverk for det indre energimarkedet.

Utviklingen fremover 

Det er for tiden en stor aktivitet i EU om energi, blant annet som følge av EUs engasjement i klimapolitikken. De vedtak, forordninger og direktiver som vedtas i EU har fått og vil få betydning også for den norske energipolitikken og energilovgivningen.