Home Node Opprustings- og utvidelsesprosjekter

Opprustings- og utvidelsesprosjekter

Opprusting og utvidelse av vannkraftverk forkortes ofte med O/U som et fellesbegrep. En opprusting vil innebære at kraftanlegget settes i den stand det hadde da det var nytt (men med rom for en viss modernisering) og slike prosjekter trenger derfor ikke konsesjonsbehandling. Et utvidelsesprosjekt vil kreve en ny konsesjonsbehandling.

Med opprusting menes:

  • Å redusere falltapene, bl.a. ved å utvide tverrsnittene i vannveiene
  • Å modernisere og automatisere kraftverkene for å øke den totale virkningsgraden, redusere driftsutgiftene og forbedre driftssikkerheten.

Med utvidelse menes:

  • Å overføre vann fra hittil ikke utnyttede felt, eller føre vann fra ett felt til et annet som kan nytte det bedre
  • Å øke eksisterende magasiner eller etablere nye
  • Å utnytte fallhøyden bedre, enten ved å bygge helt nye kraftverk eller ved å heve overvannet eller senke undervannet
  • Å øke maskininstallasjonen/slukeevnen for å få mer disponibel effekt under topplast og redusere flomtapene

 

O/U-potensial 

Det O/U-potensial som er kartlagt gjennom Samlet plan for vassdrag og prosjekter fra en kartlegging på begynnelsen av 1990-tallet samt oppdatering med nye prosjekter, var i størrelsesorden 6,9 TWh ved utgangen av 2013. Tallet er korrigert for prosjekter som på senere tidspunkt er blitt vernet gjennom verneplan for vassdrag eller etter naturmangfoldloven Mange av prosjektene har blitt planlagt ut fra virkningsgradskurver som gjaldt under Samlet plan-studiene for 20 år siden. Disse trenger en oppdatering i forhold til dagens teknologi. Den viktigste fremgangen har kommet innen turbinvirkningsgrad, hvor bruk av 3-D hydraulisk strømningsmodeller har muliggjort forbedringer, spesielt for turbintypene Pelton og Francis. Et oppgraderingsprosjekt for 15-20 år siden kunne heve toppvirkningsgraden fra 90 % til 93 %, mens verdien i dag kan være 95 %. For rene utvidelsesprosjekter med nye turbiner eller nye løpehjul, kan dette medføre store økninger i den realiserbare energigevinsten utover dagens produksjon. Dette kan øke tallet for energipotensialet betraktelig i enkelte prosjekter, og gjør at flere O/U-prosjekter kan bli lønnsomme.

Opprusting av kraftverk og reduksjon av flomtap har et teoretisk potensial på anslagsvis 15 TWh, men med dagens markedsbetingelser er det bare anslagsvis 2 TWh av dette som er teknisk/økonomisk interessant.

O/U-prosjekter som kun består av overføring av nye felt eller økt regulering utgjør om lag 2,1 TWh. Det er spesielt O/U-prosjekter med overføring av mer vann og økt regulering som bringer inn miljøproblemer og som plasserer noen av prosjektene i Samlet plan kategori II. Erfaringer viser at økt regulering og overføringer er det som utløser ombygging av gamle kraftverk. Bare opprusting er ofte ikke lønnsomt. De fleste av opprustingsløsningene krever kortere eller lengre stans i produksjonen, noe som også er en kostnad som må legges til investeringskostnaden.

Kilde: NVE